Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo si prizadeva za vključitev zdravstvenih zavodov v izvedensko delo

Ministrstvo za pravosodje se z vprašanjem pomanjkanja sodnih izvedencev klinične psihologije aktivno ukvarja vse od leta 2013. Skladno s svojimi pristojnostmi ministrstvo vseskozi naslavlja tozadevno problematiko s številnimi ukrepi in povezovanjem ključnih deležnikov. Ena izmed rešitev, za katero se ministrstvo zavzema, je tudi vključevanje zdravstvenih zavodov v izvedensko delo.

Škoda, povzročena otrokom in mladim zaradi nepravočasne obravnave v sodnih postopkih, je nesprejemljiva, zato si na ministrstvu prizadevamo za čimprejšnjo razrešitev tozadevne problematike. Vsled temu pospešeno usmerjamo številne aktivnosti v razrešitev problematike, to je pomanjkanja strokovnjakov klinične psihologije. Pri organizacijah si bomo še naprej prizadevali doseči, da bodisi same pristopijo k izdelavi izvedenskih mnenj bodisi k temu pritegnejo svoj zaposlene. Nenazadnje, si ministrstvo vseskozi prizadeva krepiti dialog z vsemi že vključenimi deležniki in jih spodbujati k nadaljnjim aktivnostim in ta proces bomo tudi nadaljevali.

S problematiko pomanjkanja kliničnih psihologov oziroma sodnih izvedencev za področja družinskih razmerij, psihologije in medicine, podpodročje otroške in mladostniške psihiatrije, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije (VSRS) ministrstvo seznanilo  leta 2010,  aktivno pa se problematika rešuje od leta 2013. Ministrstvo je organiziralo sestanke in pričelo s spodbudami različnim organizacijam, kot so Univerza v Ljubljani, Zdravniška zbornica Slovenije, Zbornica kliničnih psihologov, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Skupnost centrov za socialno delo, s ciljem, da se strokovnjaki v čim večji meri odločijo za vključitev v delo sodnih izvedencev za otroško psihologijo, pedopsihologijo oziroma na področjih, ki so v sodnih postopkih ključna za ugotovitev koristi otroka in njegovo nadaljnjo zaščito.

V nadaljnjih letih so sledili pozivi ministrstva za vključitev novih sodnih izvedencev zadevnega področja.  Ministrstvo je na več naslovnikov, med drugimi Ministrstvo za zdravje (MZ), Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) in Varuha človekovih pravic (VČP), seznanilo s problematiko pomanjkanja izvedencev s področja družinskih razmerij in predlagalo 16 ukrepov za njeno rešitev. Večje število teh ukrepov je tudi realiziranih.

Konec leta 2020 je ministrstvo tudi organiziralo sestanek na temo vključitev zdravstvenih domov v izvedensko delo, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Vrhovnega sodišča RS, Zbornica kliničnih psihologov, Zdravstvenega doma Ljubljana in Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Na sestanku je bilo sprejetih več sklepov, med drugim tudi, da se v pripravo izvedenskih mnenj vključijo zdravstveni domovi, ki imajo kadre s področja klinične psihologije, da zdravstveni domovi ponudijo oz. spodbudijo zaposlene klinične psihologe, da se vključijo v izvedensko delo itd.

Zbornica kliničnih psihologov je v zvezi s sprejetimi sklepi odgovorila, da so pripravili dopis, s katerim so pozvali k angažiranju kliničnih psihologov za vključitev v izvedensko delo, pripravili pa so tudi seznam ustanov, v katerih omenjeni specialisti klinične psihologije opravljajo javno zdravstveno službo. Dodatno je 13. 4. 2021 Zbornica kliničnih psihologov, skupaj s Slovensko tiskovno agencijo, organizirala virtualno okrogle mizo.

Vsem 65-im zdravstvenim ustanovam, katerih seznam je ministrstvu poslala Zbornica kliničnih psihologov, smo poslali dopis z naslovom ''Vključitev zdravstvenih zavodov v izvedensko delo s področja klinične psihologije s področja družinskih razmerij''. V prošnji za odziv smo jih, iz razloga pomoči sodiščem in odprave predolgotrajnih sodnih postopkov zaradi pomanjkanja sodnih izvedencev z zadevnega področja, ki zaradi tega pomenijo vsaj neprijetno, če ne hujšo posledico za udeležene v postopkih, prosili,da pristopijo k izdelavi izvedenskih mnenj v sodnih postopkih.

Naj tudi dodamo, da je predlog novega Zakona o duševnem zdravju, ki je bil v javni obravnavi med 30. 10. in 30. 11. 2020, med prehodne določbe uvrstil tudi financiranje specializacij kliničnih psihologov za dopolnitev timov v centrih za duševno zdravje iz sredstev proračuna Republike Slovenije. V letu 2020 je bilo tako odobrenih 27 specializacij.