Skoči do osrednje vsebine

Prva seja delovne skupine za pripravo interventnega zakona za odpravo posledic po letošnjih pozebah

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je sklical prvo sejo delovne skupine za pripravo interventnega zakona za odpravo posledic po letošnjih pozebah. Gre za interno delovno skupino Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ki jo poleg državnih sekretarjev sestavljajo vodje notranjih organizacijskih enot na MKGP s področja kmetijstva in hrane.

Delovna skupina se je seznanila s poročili o obsegu škode, ki jih je pripravila Javna služba kmetijskega svetovanja in združenj pridelovalcev. Poleg poročil o škodi v rastlinski proizvodnji se je delovna skupina seznanila tudi s poročilom Čebelarske zveze Slovenije o pričakovanem zmanjšanju medenja medonosnih rastlin zaradi pozebe, kar pa se bo potrdilo lahko šele s podatki Javne službe spremljanja in napovedovanja medenja v čebelarstvu.

Delovna skupina je obravnavala predlog aktivnosti za izdelavo ocene škode, saj je MKGP na Ministrstvo za obrambo že podalo pobudo za izdelavo predhodne ocene škode. Na podlagi izkušenj ob naravnih nesrečah, zlasti pozebah v letu 2016 in 2017, je MKGP pristopil k pripravi interventnega zakona, s katerim želimo zagotoviti finančno pomoč in razbremeniti obveznosti najbolj prizadetih in ogroženih kmetijskih gospodarstev, ki so utrpela škodo ter zmanjšati ovire v postopkih, ki bi lahko oteževale izvedbo nujnih ukrepov. Na podlagi tako pridobljenih informacij so člani delovne skupine podprli oblikovanje ukrepov v predlogu interventnega zakona glede zmanjšanja ali odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete, delni ali celotni odpis zakupnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, dovoljen nakup grozdja z drugih vinorodnih območij za fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki (s.p.), nakup sadja z drugih kmetij za kmetije, ki opravljajo dopolnilno dejavnost predelave sadja, dodelitev pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, subvencioniranje obrestne mere za posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada, znižanje ali odpis obveznosti za vzdrževanje namakalnega sistema Vogršček za tiste kmetije, ki zaradi sanacijskih del niso mogle izvajati oroševanja nasadov za obrambo pred pozebo.

Delovna skupina bo tudi v prihodnje aktivno sodelovala z vsem deležniki pri pripravi aktivnosti za odpravo posledic škode po pozebi.