Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela nov srednjeročni obrambni program

Vlada je sprejela Spremembo in dopolnitev Srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije 2018-2023. Z njim bo seznanila Odbor za obrambo Državnega zbora.

Srednjeročni obrambni program RS 2018-2023 je razvojni program in planski dokument, ki je podlaga za razvoj in vzpostavitev vojaških in civilnih obrambnih zmogljivosti. Dokument, ki ga je Vlada sprejela 19. aprila 2018, je osnova za razporejanje obrambnih virov med načrtovane obrambne zmogljivosti skladno s stopnjo njihove prioritete. Temelji na sprejetih obrambnih izdatkih z dodatnimi sredstvi za leti 2018 in 2019 ter na postopnem nominalnem povečanju obrambnih izdatkov od leta 2020 do 2023.

Razvoj zmogljivosti letalskega in helikopterskega taktičnega transporta je načrtovan v splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025. Slovenija si strateški zračni transport zagotavlja s sodelovanjem v Programu za zagotavljanje zmogljivosti strateškega zračnega prevoza (Strategic Airlift Capability – SAC), ki poleg nekaterih članic Nata združuje Švedsko in Finsko. S slabšanjem varnostnih razmer v svetu, povečevanjem sodelovanja Slovenske vojske v operacijah kriznega odzivanja in s povečevanjem geografske oddaljenosti operacij, se povečuje potreba po lastnih zmogljivostih zračnega transporta. Nakup taktičnega transportnega letala je bil načrtovan že leta 2007, ko je bil izveden razpis, do sklenitve pogodbe pa ni prišlo. Danes ne gre več za nujno potrebo Slovenske vojske, temveč celotne države, kar se je nazorno pokazalo ob začetku epidemije Covid-19, ko je bil letalski transport ena glavnih težav pri zagotavljanju zaščitne opreme. Zmogljivosti obstoječega letala Slovenske vojske Turbolet L410 poleg dotrajanosti omejuje zelo kratek dolet, majhna nosilnost ter odsotnost drugih vojaško-tehničnih zahtev za ustrezno podporo premestljivih sil Slovenske vojske ali opravljanje drugih zahtevnejših nacionalno-varnostnih nalog.

Slovenska vojska te zmogljivosti potrebuje za izvajanje premeščanja sil, redno oskrbo in vzdržljivost enot Slovenske vojske ter morebitno nujno evakuacijo moštva z območja operacije. Zaradi navedenega na področju vojaškega letalstva eno od prioritet predstavlja nakup taktičnega transportnega letala in s tem namenom je treba spremeniti in dopolniti Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2018-2023. Postopki nabave taktičnega transportnega letala bodo izvedeni v letošnjem letu.

V obdobju 2021 - 2023 bodo izvedeni postopki za nakup dveh srednjih transportnih helikopterjev tudi za podporo specialnih sil (SOATU) skladno z zavezami Ciljev zmogljivosti 2017. Z namenom doseganja ustrezne ravni povezljivosti Slovenska vojska s helikopterji sodeluje v Večnacionalnem programu letalstva specialnih sil v Zadru.

Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije SOPR 2018-2023 je spremenjen in dopolnjen tako, da njegova vsebina odraža prilagoditev prioritet razvoja vojaških zmogljivosti do leta 2023, ki bodo nadalje podrobneje določene v dolgoročnem programu razvoja Slovenske vojske do leta 2035 in srednjeročnem obrambnem programu od 2021 do 2026.

Minister za obrambo Matej Tonin na seji vlade

Minister za obrambo Matej Tonin na seji vlade | Avtor Rok Rakun

1 / 2