Skoči do osrednje vsebine

Vlada spremenila Zakon o službi v Slovenski vojski

Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski – redni postopek in ga bo poslala Državnemu zboru.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski je bil javno objavljen na podportalu Edemokracija od 1. februarja do 3. marca letos, 2. februarja ga je ministrstvo v mnenje posredovalo sindikatom na Ministrstvu za obrambo. Vsi sindikati so podali svoja mnenja in pripombe. Medtem ko predlogov in pripomb k predlogu zakona na E-demokraciji ni bilo, je ministrstvo na mnenja sindikatov odgovorilo 31. marca in 8. aprila ter jim v seznanitev posredovalo predlog zakona po izvedenem medresorskem usklajevanju.

Spremembe in dopolnitve Zakona o službi v Slovenski vojski so pripravljene za ureditev delovnega časa in počitka pripadnikov Slovenske vojske med napotitvijo v mednarodne operacije in misije (MOM), povečanje zanimanja za zaposlitev v Slovenski vojski ter s ciljem uskladitve zakona z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi.

Najpomembnejše predlagane rešitve so:

 • s ciljem lažjega vodenja kariernih poti glede na razpoložljive formacijske dolžnosti v Slovenski vojski je s treh na pet let podaljšan čas, ko morata biti podčastnik in častnik po izpolnitvi pogojev povišana v neposredno višji čin;
 • drugače od splošne zakonodaje bo urejena zahtevana stopnja izobrazbe za vojaka petega kariernega razreda, za katerega je zahtevana najmanj srednja poklicna izobrazba. Gre za spregled stopnje izobrazbe, pri čemer se bo vojaka lahko prerazporejalo in poviševalo le znotraj statusa vojaka;
 • predlagano je skrajšanje obveznosti štipendistov, da po končanem šolanju namesto dvakratnega časa štipendiranja pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske sklenejo za določen čas, ki ne sme biti krajši, kot je bil čas štipendiranja. Predvideno je tudi skrajšanje časa, ko mora štipendist po koncu štipendiranja ostati v službi v rezervni sestavi Slovenske vojske;
 • kot ukrep za pridobivanje kandidatov za zaposlitev v Slovenski vojski je ustvarjena pravna podlaga za financiranje pridobitve srednje poklicne oziroma strokovne izobrazbe kandidatu, ki je sklenil pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka;
 • izjemoma in z omejitvijo je uvedena možnost oblikovanja večnazivnosti pri nekaterih formacijskih dolžnostih, kar je doslej veljalo le za specialistična dela ali naloge, in sicer za formacijske dolžnosti pri vojakih, podčastnikih in častnikih;
 • sprememba ureditve pravice do počitka v MOM predvideva koncentrirano koriščenje tedenskega počitka in popolno izključitev pripadnikov Slovenske vojske iz siceršnjega delovnega okolja v MOM, s čimer bosta omogočena nepretrgani 24-urni počitek in ustrezna regeneracija pripadnikov. Za primere ko v MOM zaradi operativnih razlogov oziroma narave dela ni mogoče zagotavljati tedenskega počitka, je uveden institut posebnega dopusta, po katerem bo pripadnik upravičen do enega dneva posebnega dopusta v obdobju sedmih zaporednih dni. Posebni dopust se v MOM izkoristi po odločitvi nadrejenega in skladno s potrebami službe. Če to ne bo mogoče, bo pripadnik dopust izkoristil takoj po prihodu iz MOM oziroma najpozneje v dveh mesecih po vrnitvi domov;
 • kot najvišji znesek stroškov vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki se vrača ob predčasni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi razlogov na strani vojaške osebe, ob sporazumnem prenehanju delovnega razmerja ali kadar vojaška oseba ne izpolni obveznosti iz pogodbe o izobraževanju, je omejen z zneskom štirikratnika povprečne zadnje mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji;
 • za ovrednotenje prepovedi, ki izhajajo iz pravice do stavke, je vojaškim osebam določen dodatek k plači v višini štirih odstotkov.
 • poškodba, ki jo pripadnik utrpi na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, se šteje kot poškodba pri delu. Urejeni so tudi obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in plačevanje prispevkov v primeru odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, stopnja, po kateri se prispevki v takem primeru plačajo, ter osnova, od katere se prispevki obračunajo;
 • posebna denarna nagrada vojaškim osebam, ki podaljšajo pogodbo o zaposlitvi, bo izplačana po vsakem končanem letu opravljanja vojaške službe;
 • za načelnika Generalštaba Slovenske vojske je predvidena možnost predčasne upokojitve, brez znižanja pokojnine, ob pogoju, da ni mogoča razporeditev te osebe na ustrezna dela na ministrstvu ali v drugem državnem organu in če ji do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine manjka manj kot pet let;
 • rešitve na področju celostne skrbi za pripadnike so na nekaterih področjih usklajene s splošnimi predpisi oziroma rešitvami, ki veljajo pri drugih primerljivih poklicnih skupinah;
 • najem službenega stanovanja je pod določenimi pogoji opredeljen kot pravica pripadnikov Slovenske vojske;
 • opredeljujeta se dodatni pravici družinskih članov pripadnika Slovenske vojske, ki je pri opravljanju vojaške službe izgubil življenje, in sicer prednost njegovih otrok pri vpisu v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo in zasebni vrtec, financiran iz občinskega proračuna, in povračilo stroškov vrtca, zasebnega vrtca s koncesijo ali zasebnega vrtca, ki se financira iz občinskega proračuna za njegove otroke;
 • če razmere to omogočajo, se ožjim družinskim članom omogoči brezplačen obisk pripadnika, ki se je v MOM poškodoval oziroma ponesrečil ali zbolel tako, da je resno ogroženo njegovo življenje;
 • iz zakona sta črtani dosedanji rešitvi glede subvencioniranja dela oskrbnine za varstvo predšolskih otrok pripadnikov in možnost zagotavljanja potrebnih nastanitvenih zmogljivosti z gradnjo ali nakupom varovanih stanovanj za oskrbo nekdanjih pripadnikov Slovenske vojske, ki jih v praksi vse od sprejema zakona leta 2007 ni bilo mogoče uresničiti.