Skoči do osrednje vsebine

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2021

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) bo danes fizičnim in pravnim osebam začela pošiljati odločbe, v katerih bo odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2021 (Odmera 2021). Pravnim osebam (podjetja, župnije, lovske družine, krajevne skupnosti in drugi) in fizičnim osebam s pristopnico bo FURS odločbe vročal elektronsko preko portala eDavki.

Gre za vsakoletno odmero nadomestila, ki jo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pripravi na osnovi zakonskih obveznosti – in sicer na podlagi Odredbe o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov. Letošnja odredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, številka 202/2020. Zavezanci za plačilo so, po zakonodaji s področja kmetijskih zemljišč, lastniki in zakupniki kmetijskih zemljišč (zakupi, ki so urejeni z odločbo upravne enote in vknjiženi v zemljiški knjigi), tako fizične (14.740 zavezancev) kot pravne osebe (213 zavezancev), ki se jim nadomestilo odmeri v sorazmerju s površino zemljišč.

V letu 2021 se bodo z zbranimi sredstvi vzdrževali osuševalni in namakalni sistemi v skladu s pripravljenimi programi vzdrževanja, in sicer v višini razpoložljivih sredstev za posamezen sistem. Podatke za Odmero 2021 je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izvajalec državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih in občine, ki imajo v upravljanju namakalne sisteme. Sredstva z odmere se zbirajo na posebni proračunski postavki MKGP.

V Odmero 2021 je vključenih 219 osuševalnih in namakalnih sistemov, za katere naj bi se za namen vzdrževanja zbralo približno 620.000 evrov sredstev. Za ostale osuševalne in namakalne sisteme, ki niso vključeni v Odmeri 2021, se sredstva ne bodo zbirala. Obveznosti z naslova Odmera 2021 morajo zavezanci poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe. Glede na določbo 85. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se šteje, da je vročitev odločbe opravljanja 15. dan od dneva odpreme, ki je navedena na odločbi. Vročitev odločbe, vročene elektronsko preko portala eDavki, je opravljena z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno preko portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Morebitne pritožbe zoper odločbe pa se vložijo pri pristojnem finančnemu uradu v 15 dneh od vročitve.

V primeru dodatnih vprašanj lahko zavezanci pridobijo dodatne informacije ob ponedeljkih med 9. in 11. uro, in sicer:

  • na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, (telefonska številka: 01/ 434 11 00, e-pošta: info.skzgrs@gov.si)
  • na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (telefonska številka: 01/ 478 90 59, e-pošta: mkgp.hms@gov.si ).