Skoči do osrednje vsebine

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Republika Slovenija si je zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je pripravilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let (JR), ki je bil, 9. aprila 2021, objavljen v Uradnem listu RS.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.

V tem javnem razpisu se predvideva, da so stanovanjske skupine organizirane kot samostojne enote ali kot dislocirane enote zavoda, ki ne smejo biti del obstoječe infrastrukture zavoda, v katerem se izvaja celodnevno institucionalno varstvo. Velikost stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb.

Na javnem razpisu bodo lahko kandidirali prijavitelji, ki so organizirani kot pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v  skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) ali dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb (87.200) in ima v celodnevnem institucionalnem varstvu osebe iz ciljne skupine, ki so navedene v poglavju 3. Ciljna skupina javnega razpisa. 

Predvideva se sofinanciranje 25 enot namestitvenih kapacitet v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 6.925.026,00 EUR (od tega 5.540.021 evrov (80 %) sredstev EU in 1.385.005 evrov (20 %) nacionalni prispevek iz državnega proračuna).

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:

  1. investicije: nakup nepremičnine, nakup zemljišč, gradnja, obnova, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva obsegajo: gradnjo, nakup in /ali obnovo nepremičnin, nakup zemljišč z objektom, napeljav, strojev, opreme, pohištva, vozila;
  2. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev;
  4. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP za izvajanje EKP 2014–2020 ter izdanim potrdilom Finančne uprave RS.

Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od objave javnega razpisa v Uradnem listu do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 31. 3. 2023.

Več informacij je objavljenih na spletni strani, pod zbirko javnih objav Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.