Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 197. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 197. dopisni seji obravnavala in sprejela sedem točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 20202022

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 in jo objavi v Uradnem listu RS.

Zaradi izboljšanja črpanja sredstev v okviru Programa ukrepov v čebelarstvu v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 se predlaga sprememba Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20 in 110/20), na podlagi katere se z namenom znižanja sredstev na ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjem - Sofinanciranje čebelarske opreme, uvajata dva nova ukrepa, in sicer  Vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu ter Vzpostavitev baze podatkov za določanje porekla medu.

V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev - Sofinanciranje čebelarske opreme se bo uvedel nov ukrep za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu, s pomočjo katerih se bo povečal obseg izvedbe praktičnih usposabljanj in izobraževanj na področju čebelarstva.

V okviru ukrepa Sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov se bo uvedel nov ukrep - Vzpostavitev baze podatkov za določanje porekla medu, ki bo omogočal vzpostavitev evidence podatkov, s parametri, ki so pomembni za določanje geografskega porekla medu in s tem zagotavljanju boljše sledljivosti in preprečevanja goljufij s hrano.

Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede podaljšanja Konvencije o trgovanju z  žitom iz leta 1995

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede podaljšanja Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995 - 7163/21. RS navedeni Predlog Sklepa podpira.

S tem sklepom Svet EU pooblasti Komisijo za zastopanje stališča Unije v Mednarodnem svetu za žito in sicer glede 2-letnega podaljšanja Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995 (od 1. julija 2021 do 30. junija 2023). Mednarodni svet za žito bo odločitev o podaljšanju Sporazuma sprejel na 53. zasedanju, ki bo 7. 6. 2021.

Podaljšanje je v interesu Evropske unije, saj je Unija je ena od glavnih proizvajalk žita, vodilna izvoznica pšenice in ječmena ter največja uvoznica koruze.

Stališče Republike Slovenije do Predloga Sklepa Sveta o stališču, ki ga Evropska unija zastopa v Mednarodnem svetu za tropski les v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog Sklepa Sveta o stališču, ki ga Evropska unija zastopa v Mednarodnem svetu za tropski les v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006. RS navedeni Predlog Sklepa podpira.

S tem sklepom Svet EU pooblasti Komisijo za zastopanje stališča Unije v Mednarodnem svetu za tropski les in sicer glede podaljšanja Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006.

Mednarodni svet za tropski les bo odločitev o podaljšanju Sporazuma sprejel bodisi na svoji 57. seji novembra 2021 bodisi v vmesnem obdobju s postopkom sprejemanja odločitev brez sestajanja.

Podaljšanje za začetno obdobje petih let je v interesu Evropske unije, saj je da Mednarodna organizacija za tropski les še v začetni fazi finančnega okrevanja in v procesu reformiranja svojega finančnega ustroja.

Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju pristojnosti Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC), ter spremembi uredb Sveta (ES) številka 1936/2001, (ES) številka 1984/2003 in (ES) številka 520/2007

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju pristojnosti Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007. RS navedeni Predlog uredbe podpira.

Namen predloga akta je prenesti v pravni red Unije spremembe ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki jih je sprejela Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC).  Dodatno se predlaga vzpostavitev mehanizma za njihov prihodnji prenos in izvajanje in sicer, da se pooblasti Komisijo na podlagi 290. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) za sprejemanje sprememb ukrepov IOTC in zagotovitev enakih pogojev ribiškim plovilom Unije kot plovilom drugih pogodbenic.

Predlog akta sicer ne zadeva slovenskega ribištva.

Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 glede uradnega nadzora nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, ki se izvažajo iz tretjih držav v Unijo, da se zagotovi skladnost s  prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi  Uredbe (EU) 2017/625 glede uradnega nadzora nad živalmi in proizvodi živalskega  izvora, ki se izvažajo iz tretjih držav v Unijo, da se zagotovi skladnost s prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi. RS podpira navedeni Predlog uredbe.

S tem aktom se predlaga razširitev področja uporabe Uredbe (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru in sicer vključitev preverjanja skladnosti spoštovanja pravil za nadzor in uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini pri živalih in proizvodih živalskega izvora, ki se izvažajo v Unijo. Gre za prepoved uporabe protimikrobnih snovi za spodbujanje rasti in povečanje donosa, pa tudi za prepoved uporabe protimikrobnih snovi, rezerviranih za zdravljenje nekaterih okužb pri ljudeh, da se ohrani učinkovitost teh protimikrobnih snovi. To bo prispevalo k ciljem akcijskega načrta »eno zdravje« zoper odpornost proti antimikrobikom ter k cilju zmanjšanja skupne prodaje protimikrobnih snovi za rejne živali in živali iz akvakulture, in sicer, da se v EU zmanjša za 50 % do leta 2030 v skladu s Strategijo »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem.

Razrešitev generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo

Vlada je izdala odločbo o razrešitvi dr. Darje Majkovič s položaja generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer z dnem 30. 4. 2021. 

Dr. Darja Majkovič je bila z odločbo vlade z dnem 10. 5. 2019 imenovana na položaj generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo, za dobo petih let. Dne 25. 2. 2021 je podala odpoved delovnega razmerja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer z dnem 30. 4. 2021. Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih se uradnik z odločbo razreši s položaja, če to sam zahteva oziroma s tem soglaša.

Imenovanje generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada je izdala odločbo o imenovanju mag. Mirana Miheliča za generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za mandatno dobo 5 let, in sicer od 15. 4. 2021 do najdlje 14. 4. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je predlagal vladi, da za položaj generalnega direktorja ARSKTRP imenuje mag. Mirana Miheliča, in sicer z dnem 15. 4. 2021, za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Predlagani kandidat je diplomirani inženir agronomije in magister znanosti za državne in evropske študije. Odlično pozna delovanje ARSKTRP in ukrepe skupne kmetijske politike. Od 16. 11. 2018 do 22. 10. 2020 je že opravljal delo na delovnem mestu generalnega direktorja ARSKTRP.

Predlagani kandidat izpolnjuje razpisne pogoje ter je bil s strani posebne natečajne komisije za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja ARSKTRP ocenjen za primernega kandidata za imenovanje na delovno mesto generalni direktor ARSKTRP.