Skoči do osrednje vsebine

Od 1. do 11. aprila prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil

V četrtek, 1. aprila 2021, začnejo veljati nove omejitve na področju šolanja voznikov, izdajanja vozniških kvalifikacij in usposabljanj ter tehničnih pregledov vozil

Vlada z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji  od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021 prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil, in sicer se:

1.   gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:

−   dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

2.   pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:

−   nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,

−   programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,

−   programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,

−   programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

3.   pooblaščenim organizacijam začasno prepove izvajanje:

−   postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,

−   rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,

−   začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,

−   usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

−   rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,

−   preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,

−   osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,

−   osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4.   Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa začasno prepove izvajanje:

−   izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

−   usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

−   osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

−   edukacijskih in psihosocialnih delavnic,

−   preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter

−   vozniških izpitov.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji velja tako v neposrednem razmerju do fizičnih oseb kot tudi v neposrednem razmerju do pravnih oseb.

Z odlokom se prav tako določa, da se:

-    veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi začasne prepovedi izvajanja dejavnosti na področju voznikov in vozil poteče v obdobju od 1. aprila 2021 do 11. aprila 2021, podaljša do 9. maja 2021;

-    veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, ter certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki zaradi začasne prepovedi izvajanja dejavnosti na področju voznikov in vozil poteče v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do 11. aprila 2021, podaljša do 9. maja 2021.

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 9. maja 2021 podaljšuje veljavnost tistih vozniških dovoljenj, ki bodo  potekla v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

IZJEMA – podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj voznikom začetnikom

Skladno z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacija za vozniška dovoljenja, izdana voznikom začetnikom, velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 16. aprila 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PROMETNIH DOVOLJENJ

Za prometna dovoljenja, vključno z zavarovanjem motornih vozil, velja, da se do 9. maja 2021 podaljšuje veljavnost tistih prometnih dovoljenj, ki potečejo v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do 11. aprila 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja.

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI CERTIFIKATOV ADR O BREZHIBNOSTI VOZIL ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

Za certifikat ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga velja, da se do 9. maja 2021 podaljšuje veljavnost tistih certifikatov, ki potečejo v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do 11. aprila 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti certifikatov.