Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor je potrdil predlog Zakona o katastru nepremičnin

Državni zbor je v petek 26. marca zvečer z 51 glasovi za in brez glasu proti potrdil predlog Zakona o katastru nepremičnin (ZKN), ki bo nadomestil sedanji Zakon o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006.

Temeljni cilj predlaganega zakona je, da se v pravnem redu Republike Slovenije zagotovijo vpisi podatkov v nepremičninske evidence tako, da bodo izpolnile večnamensko vlogo in sicer kot osnova za vpis stvarnih pravic v zemljiški knjigi, za davčne, prostorske, stanovanjske, socialne, energetske, varnostne, statistične in številne druge namene.

Prikaz izida glasovanja: od 80 navzočih, jih je glasovalo ZA 51, nič glasov pa za PROTI

Izid glasovanja po tretjem branju ZKN | Avtor: GURS

Zakon o katastru nepremičnin, kot temeljni sistemski predpis ureja vodenje podatkov o nepremičninah, državni meji in prostorskih enotah v Sloveniji. Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države se bodo po novem evidentirali v enotni evidenci z imenom Kataster nepremičnin in ne več v treh ločenih evidencah kot zdaj. Zakon o katastru nepremičnin uvaja enoten postopek evidentiranja nepremičnin ter omogoča možnost evidentiranja območja služnosti in območja stavbne pravice. Zakon ustrezneje ureja način vodenja sestavin delov stavb, kot so na primer atriji in parkirna mesta, ter vpisi podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb ter spreminjanje teh podatkov ob upoštevanju pravne varnosti lastnikov nepremičnin.

S sprejetjem Zakona o katastru nepremičnin je dana ustrezna pravna podlaga za celovito informatizacijo vseh poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenco državne meje in register naslovov. Obvezno elektronsko vlaganje dokumentov in vodenje »elektronskega« spisa bo pomenilo posodobitev in racionalizacijo poslovanja Geodetske uprave. Informacijsko podporo za integrirano izvajanje vseh postopkov po zakonu bo omogočal prenovljen informacijski sistem kataster, ki nastaja v programu projektov eProstor.

Zakon vzpostavlja novo evidenco »register naslovov«, ki je evidenca podatkov o naslovih v Republiki Sloveniji, ki so se doslej vodili kot sestavni del registra prostorskih enot. V večini evropskih držav je ta eden izmed »ključnih« registrov, ki ga vodi in vzdržuje organ državne uprave z namenom souporabe in delovanja eUprave.

Zakon bo začel veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, uporabljati pa se bo začel 4. aprila 2022, razen določb od 138. do 144. člena, ki se začnejo uporabljati 28. februarja 2022.