Skoči do osrednje vsebine

Bogastvo vode pod Slovenijo

Slovenijo lahko uvrstimo med države, ki so bogate z vodo. Ocena količin v zadnjih tridesetih letih razkriva, da imamo letno na razpolago okoli 4 milijarde kubičnih metrov podzemne vode, kar predstavlja okoli 2000 kubičnih metrov vode na prebivalca.

Največ podzemne vode je namenjeno oskrbi s pitno vodo (85 %), za tehnološke namene v industriji je porabimo 14 %, poraba za namakanje v kmetijstvu in za druge namene pa predstavljata zanemarljiv delež. Podzemna voda je pomemben vir pitne vode, saj kar 97 % te življenjske dobrine pridobimo iz vodonosnikov.

Na Agenciji za okolje bdimo nad celotnim vodnim krogom; tudi  nad stanjem podzemnih voda. Za lažje spremljanje in upravljanje podzemne vode smo vodonosnike v Sloveniji razdelili na 21 vodnih teles.

Na teh vodnih telesih s pomočjo merilnih mest spremljamo, koliko podzemne vode lahko vsako leto porabimo, ne da bi ogrozili oskrbo s pitno vodo, poslabšali stanja površinskih vodnih teles ter kopenskih ekosistemov.

Podatki o količinah podzemnih voda za obdobje 2014 – 2019 za 20 vodnih teles dajejo skupno oceno dobro. Eno vodno telo, Dravska kotlina, pa je z vidika količinskega stanja ocenjeno kot slabo, saj obstaja tveganje, da črpanje podzemne vode omogoča vdore vode slabše kakovosti v vodonosnik.

Agencija je za obdobje 2014 – 2019 pripravila oceno količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji za Načrt upravljanja voda 2022 – 2027. Ocena je podlaga za pripravo ukrepov Ministrstva za okolje in prostor, ki so namenjeni doseganju dobrega količinskega stanja vseh vodnih teles podzemnih voda, kakor določa Direktiva o vodah.