Skoči do osrednje vsebine

Pregled rezultatov programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij

Cilji programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje udeležbe študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa 2014-2020 prek programa Erasmus+, ki ga izvaja Nacionalna agencija CMEPIUS.

Ministrstvo je pozvalo potencialne upravičence k oddaji vloge:

v letu 2016 s »Pozivom za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2016«, z dne 20. 7. 2016 (s spremembami) (vezano na razpisno leto 2016 programa Erasmus+) (poziv 2016),

v letu 2017 s »Pozivom za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2017«, z dne 2. 6. 2017 (vezano na razpisno leto 2017 programa Erasmus+) (poziv 2017),

v letu 2018 s »Pozivom za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020«, z dne 22. 6. 2018 (vezano na razpisno leto 2018 programa Erasmus+ (poziv 2018) in vezano na razpisno leto 2019 programa Erasmus+ (poziv 2019).

Upravičen strošek programa je bila spodbuda za socialno šibkejše:

v okviru poziva 2016 v višini 270 evrov na mesec mednarodne mobilnosti, ki jo je prejelo 432 študentov,

v okviru poziva 2017 v višini 250 evrov na mesec mednarodne mobilnosti, ki jo je prejelo 515 študentov,

v okviru poziva 2018 v višini 200 evrov oziroma 220 evrov na mesec mednarodne mobilnosti, ki jo je prejelo 541 študentov in 200 evrov na mesec mednarodne mobilnosti, ki jo je prejelo 672 študentov v okviru poziva 2019.

V okviru poziva 2016 je bilo realiziranih 625.050 evrov sredstev, ki jih je prejelo 7 upravičencev (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Visoka šola za varstvo okolja). V okviru poziva 2017 je bilo realiziranih 664.313 evrov, ki jih je prejelo 6 upravičencev (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Visoka šola za varstvo okolja, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana). V okviru poziva 2018 je bilo realiziranih 591.000 evrov sredstev, ki jih je prejelo 8 upravičencev (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Gea College-Fakulteta za podjetništvo, Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Fakulteta za tehnologijo polimerov). V okviru poziva 2019 je bilo realiziranih 690.400 evrov sredstev, ki jih je prejelo 8 upravičencev (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Nova univerza).

Skupaj je bilo v okviru programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij realiziranih 2.570.763 evrov sredstev, za izplačilo spodbud za socialno šibkejše skupaj 2160 študentom.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

Vsa razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani ministrstva.