Skoči do osrednje vsebine

Ustvarjamo ravnotežje med varovanjem življenj ter imetja in ohranjanjem narave

Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer je na novinarski konferenci predstavil dosežke in realizirane ukrepe v preteklem letu ter načrt aktivnosti direkcije v prihodnje. V luči letošnjega sporočila ob Svetovnem dnevu voda - Cenimo vodo, pa je opozoril na to, da imamo vodo žal za samoumevno in s tem zmanjšujemo njeno vrednost, čeprav brez nje ne bi mogli preživeti.

Direkcija Republike Slovenije za vode se je v preteklem letu osredotočala na povečanje finančnih sredstev, namenjenih za upravljanje z vodami, zmanjševanje administrativnih ovir in pospešitev izvajanja večjih investicijskih projektov. Na vseh področji direkcija izkazuje uspeh, na kar kažejo tudi neštete pohvale vseh deležnikov direkcije.   

Realizacija ukrepov in dosežki

»V zadnjem desetletju je bilo vodno gospodarstvo finančno podhranjeno. Samo za redno vzdrževanje vodne infrastrukture je namreč letno potrebnih 25 milijonov evrov, do sedaj pa se je temu namenjalo do 15 milijonov evrov,« je poudaril direktor Direkcije za vode Roman Kramer. V letu 2020 je bilo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda, ki zajema  obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in zagotavljanje vodovarstvenega nadzora realiziranih 16,3 milijona evrov. Za dodatna dela na področju urejanja voda iz koncesijske pogodbe za izvajanje javne službe, ki so nujna za zagotavljanje funkcionalnosti in varnosti objektov vodne infrastrukture, je bilo iz Sklada za vode zagotovljenih in realizirani 9,2 milijona evrov sredstev. Izredni ukrep v času povečane stopnje ogroženosti se je v letu 2020 izkazal za enega izmed poglavitnih rešitev države v boju proti škodljivemu delovanju voda, saj je omogočil takojšnje interveniranje gospodarske javne službe. Za ta namen je bilo realiziranih 2,5 milijona evrov, enaka višina sredstev je načrtovana tudi za leto 2021. Za izvedbo nujnih ukrepov na objektih poškodovane vodne infrastrukture po poplavah pa je bilo v letu 2020 realiziranih za 3 milijone evrov ukrepov.

Evropski kohezijski in Interreg projekti

Direkcija za vode je v zadnjem letu pohitela s pripravo in zaključevanjem evropskih kohezijskih in Interreg projektov. S protipoplavno ureditvijo porečja Gradaščice, ki bo obsegala ureditev nasipov, protipoplavnih zidov, brežin, strug, vgrajeni bodo krilni pragovi, ki bodo z ostalo ureditvijo omogočali tvorbo tolmunov in skrivališč za ribe, bo zmanjšana poplavna ogroženost za 3 tisoč stavb in skoraj 18 tisoč prebivalcev. Vrednost celotnega projekta znaša 67,8 milijona evrov. V obdobju od marca 2020 do marca 2021 so se na tem projektu intenzivno pridobivala zemljišča potrebna za gradnjo.

Gradnja protipoplavnih ukrepov v Železnikih bo zmanjšala poplavno ogroženosti območja Železnikov. Vrednost projekta znaša 35 milijonov evrov. Ko bo projekt zaključen v celoti, bo pred poplavami reševal 102 stavbi in 342 prebivalcev.

Gradnja protipoplavnih ukrepov na porečju Drave bo obsegala zmanjševanje poplavne ogroženosti območja Meže z Mislinjo, Ptujske Drave in Dravinje za skupno več kot 5 tisoč tamkajšnjih prebivalcev.  

DRSV s sosednjimi državami Hrvaško, Italijo in Avstrijo v skupni vrednosti 41,1 milijona evrov sodeluje tudi pri sedmih INTERREG projektih, kjer s konkretnimi gradbenimi ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, poskrbi tako za  boljše stanje okolja, kot tudi za biotsko raznovrstnost.   

Zmanjševanje administrativnih ovir preprečuje kriza strokovnosti na področju vodarstva

Notranja reorganiziranost in poenostavitev notranjih postopkov na DRSV sta privedli do zmanjševanja zaostankov skoraj na vseh področjih, tudi dolgotrajnejših postopkov. »V lanskem letu smo za soglasja za gradnje prejeli več vlog kot kadarkoli doslej, a smo uspeli zmanjšati zaostanek, prav tako smo pospešili postopke služnostnih pogodb,« je poudaril Kramer in nadaljeval, da edino pri mnenjih in vodnih soglasjih zaostanka ni uspelo odpraviti. »Na direkcijo prejemamo slabo pripravljeno dokumentacijo. Projektanti, člani Inženirske zbornice, žal ne poznajo projektnih pogojev, ki bi jim morali že poznati in čakajo na usmeritve direkcije. Tako se odvije več nepotrebnih krogov administrativnih postopkov. Sprašujem se torej o strokovnosti projektantov«, je izpostavil direktor Kramer.

Reforma vodnega gospodarstva

Reforma vodnega gospodarstva pomeni reorganizacijo Direkcije Republike Slovenije za vode v smislu decentralizacije in optimizacije procesov. Direkcija si bo zato prizadevala za krepitev upravljana z vodami na Sektorjih območij DRSV skupaj z izvajalci javne gospodarske službe,  za vzpostavitev rečno nadzorne službe znotraj Sektorjev območij, ki so sedaj del storitev  koncesionarjev, za dodatne zaposlitve strokovnega kadra ustrezne stroke na Sektorjih območij in za vzpostavitev centra nadzora ter upravljanja pretokov s povezavo na vso avtomatizirano vodno infrastrukturo.

Načrt aktivnosti

Direkcija Republike Slovenije za vode v prihodnje načrtuje realizacijo investicijskih projektov, ki so v preteklosti zastali, učinkovito koriščenje vseh sredstev, ki bodo na voljo zmanjševanju poplavne ogroženosti, nadaljnjemu zmanjševanju administrativnih ovir in digitalizaciji procesov.

V sklopu Podnebnega sklada bo DRSV razpolagala z 10 milijoni evrov letno za sanacijo vodnih objektov. Za investicije za zmanjšanje poplavne ogroženosti financirane iz sredstev Programa Sklada za vode, ki se izvajajo na podlagi sklenjenih sporazumov o sofinanciranju med Direkcijo RS za vode in občinami bo za leto 2021 namenjenih preko 65 milijonov evrov. V letu 2021 se bo izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe namenilo večjo pozornost izboljšanju stanja vodne infrastrukture z namenom zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda v času povečane stopnje ogroženosti ter celostnega pristopa k urejanju in vzdrževanju vodne infrastrukture v dobrem stanju. Za zasledovanje navedenega cilja se v letu 2021 za opravljanje gospodarske javne službe namenja 25 milijonov evrov. Za dodatna dela na področju urejanja voda iz koncesijske pogodbe pa 10 milijonov evrov, kar kaže na zavedanje pomembnosti zagotavljanja funkcionalnosti ter varnosti objektov vodne infrastrukture in hkrati varovanja zdravja ter življenja ljudi, premoženja in preprečevanja večje gospodarske škode, ki lahko dolgoročno negativno vpliva na gospodarsko rast. V letu 2021 je za odpravo posledic na poškodovanih objektih vodne infrastrukture zaradi poplav iz preteklega obdobja načrtovanih 12,4 milijona evrov. DRSV je v predlog Načrta za okrevanje in odpornost, kjer je na voljo 55 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 150 milijonov evrov povratnih sredstev. »Projekti, ki bodo financirani iz tega sklada, bodo morali biti zaključeni do avgusta leta 2026. Direkcija bo pozvala občine, da za tovrstno sofinanciranje pripravijo ustrezne in celovite projekte do gradbenega dovoljenja na področju pomembnega vpliva poplav. Šele potem bo direkcija lahko vstopila kot sofinancer,« je pojasnil direktor Roman Kramer.

Svetovni dan voda – Cenimo vodo

Dne 22. marca praznujemo Svetovni dan voda. Letošnje sporočilo - Cenimo vodo – nas opominja in poziva, da priznamo pomembno vlogo vode na vseh področjih našega življenja, pomembnost vodnih virov in gospodarjenja z njimi. »Ko vodnjak presuši, spoznamo pravo vrednost vode,« je povzel Kramer in nadaljeval, da se s pomanjkanjem vode v Sloveniji najbolj srečujejo na obali. Reševanju te problematike se bo DRSV, skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, v prihodnjih letih skrbno posvetila.

»Vode je neizmerna sila in energija, ki si je človek ne more podrediti,« je še dodal in pojasnil, da DRSV v sklopu svojih pristojnosti skrbi za ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, upravlja z vodami, ureja vodotoke in vodne površine, skrbi za vodno infrastrukturo, vse z zavedanjem in spoštovanjem do vode ter življenja v njej.  

Uspešne sinergije med ukrepi zmanjševanja poplavne ogroženosti in doseganja okoljskih ciljev na Direkciji Republike Slovenije za vode že izvajamo in so nam tudi navdih za nadaljnjo dobro delo.