Skoči do osrednje vsebine

Podnebno nevtralna družba, iz načrtovanja v izvajanje

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil virtualne neformalne konference ministrov za okolje, na kateri so ministri EU za okolje izmenjali mnenja o Strategiji EU za prilagajanje na podnebne spremembe, ki jo je objavila komisija v februarju. Ministri so razpravljali tudi o vlogi načrtov za okrevanje in odpornost za zeleni prehod v povezavi z evropskim semestrom in izvedli politično razpravo o predlogu uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki sledi ciljem Evropskega zelenega dogovora in akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo. Popoldanskega dela zasedanja se je udeležila državna sekretarka dr. Metka Gorišek.

Minister mag. Andrej Vizjak je v razpravi izpostavil: »Da je še posebej pomembno izvajanje ukrepov, povezanih z digitalizacijo, biotsko raznovrstnostjo, področje upravljanja z vodami, zlasti poplavno zaščito ter krepitvijo odpornosti na naravne nesreče in izboljšanje upravljanje z odpadki, v smeri krožnega gospodarstva, samozadostnosti in znižanja emisij.« Pomembno je zavedanje, da smo priča vedno večjim in hitrejšim podnebnim spremembam, s katerimi se je treba spopasti na vseh ravneh. V Sloveniji se uvaja ter izvaja vrsta ukrepov za izboljšanje odpornosti na vplive podnebnih sprememb. Takšni so na primer  protipoplavni ukrepi in ukrepi po obnovi, ki izboljšajo odpornost infrastrukture, ter krepijo odpornost proti naravnim nesrečam, posebej plazovom in poplavam, ki jih povzročajo čezmerne padavine.  Pomembno je poudariti Strategije EU, pripravljene z namenom odziva na dosedanje pomanjkljivosti pri izvajanju ukrepov na področju prilagajanja na podnebne spremembe. Je tudi pomemben element z vidika krepitev ambicij na globalni ravni v skladu s Pariškim sporazumom in cilji trajnostnega razvoja.

Ministri so razpravljali o načrtih za okrevanje in odpornost ter vlogi evropskega semestra, ki zagotavlja okvir za usklajevanje ekonomskih politik med državami EU. Državna sekretarka je jasno poudarila, da so načrtovani projekti pomembni za trajnostno okrevanje gospodarstva, naslavljajo izzive podnebnih sprememb ter drugih okoljskih izzivov in so ključni za reševanje specifičnih nacionalnih vrzeli. »Tu imamo v mislih učinkovitejše upravljanje z komunalnimi odpadki v okviru javnih služb, v smeri zanesljive samozadostnosti, prispevanje h krožnemu gospodarstvu in zmanjšanju emisij.« Z načrtovanimi ukrepi in reformami v okviru Načrta za okrevanje in odpornost bo Slovenija dosegla številne pozitivne učinke na več  področjih, kot na primer ukrepi na področju poplavne varnosti,  ki bodo prispevali tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti, preprečevanju suš, varovanju vodnih virov, bogatenju podtalnice in stabilizaciji visokih voda.

Državna sekretarka je v okviru politične razprave pozdravila predlog Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki predstavlja posodobitev zakonodajnega okvira EU za baterije. Predlog je sestavni del Evropskega zelenega dogovora, saj sta razvoj in proizvodnja baterij strateški prednostni nalogi Evrope v okviru zelenega prehoda na čisto energijo. Naslavlja celotni življenjski krog baterij, kar je ključnega pomena za trajnostno mobilnost in zmanjševanje emisij ter pomembno prispeva k doseganju podnebne nevtralnosti in ciljev krožnega gospodarstva. Obravnava predloga uredbe bo pomembna tudi v času slovenskega predsedovanja, kjer si bo Slovenija prizadevala doseči čim večji napredek pri pogajanjih v okviru Sveta.

V okviru točke razno je Portugalsko predsedstvo podalo informacijo glede doseženega soglasja v okviru Sveta o 8. okoljskem akcijskem programu ter začetku pogajanj z Evropskim parlamentom. Predlog programa s šestimi tematskimi prednostnimi cilji predstavlja dolgoročno vizijo in prednostne okoljske cilje v podporo skupni zavezi EU do zelenega prehoda in ima veljavnost do konca leta 2030.  Zastavlja si šest tematskih prednostnih ciljev: zmanjševanje emisij TGP in povečanje ponorov; prilagajanje na podnebne spremembe; krožno gospodarstvo in gospodarska rast ločena od rabe virov; ne-toksično okolje; varovanje biotske raznovrstnosti in trajnostna proizvodnja ter poraba.

Portugalsko predsedstvo je podalo tudi informacijo o napredku pri obravnavi Evropskega podnebnega zakona.

Pred zasedanjem Sveta je potekal tradicionalni sestanek ministrov skupine za zeleno rast (Green Growth Group), ki se ga je udeležil minister mag. Andrej Vizjak, na temo podnebno-energetskega zakonodajnega svežnja »Fit for 55« in Evropskega podnebnega zakona.

Slovenija podpira prizadevanja za čimprejšnji dogovor z Evropskim parlamentom glede Evropskega podnebnega zakona s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050 in še pred objavo svežnja »Fit for 55«. Kot je poudaril minister, bo zakonodajni sveženj »Fit for 55« v času slovenskega predsedovanja prednostna naloga.