Skoči do osrednje vsebine

Dan Civilne zaščite

Dan Civilne zaščite je pomemben dan, praznik vseh, ki v Republiki Sloveniji skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dan vseh, ki ob razmerah, ko nas ogrožajo naravne in druge nesreče poskrbite za učinkovito ukrepanje, varujete človeška življenja, skrbite za naše premoženje in preprečujete usodne posledice za okolje.

Prireditveni prostor

1 / 2

Zavedamo se, da vaš oz. naš vsakdanjik ni praznik. Dejstvo je, da naravne in druge nesreče pomenijo precejšnjo grožnjo naši varnosti. Kljub obsežni preventivi jih je vsako leto veliko. Narava je še vedno, ne glede na vse civilizacijske dosežke, zelo nepredvidljiva. Vedno znova nam pokaže, kako ranljivi smo. Res pa je tudi, da se v njihovo reševanje in ukrepanje vsako leto vključuje tudi vse več reševalcev in reševalk različnih znanj.

Obdobje od lanskega praznika do danes je v Zahodno Štajerski regiji žal zaznamovalo nezadržno širjene in spopadanje z virusom COVID-19 ter več naravnih in drugih nesreč. Regija s svojimi 33 občinami spada že glede na geografske, podnebne in hidrološke med poplavno zelo ogrožene regije. Skoraj tretjina lokalnih skupnosti je namreč ocenjena z najvišjo stopnjo ogroženosti. V lanskem letu so poleg epidemije bile v regiji tudi neurja s poplavami, vetrom in točo z ocenjeno škodo 9.510.0245,00 EUR. Konec leta pa še potres, ki sicer ni presegel V. stopnje po Evropski potresni lestvici (EMS-98) je pa povzročil škodo v 26 občinah regije, predvsem na kulturnih in sakralnih objektih ter stanovanjskih objektih starejše gradnje.

Zelo zahtevno je bilo obvladovanje epidemije COVID-19 ter usklajevanje vseh ukrepov in nalog v 33 občinah regije.  Kot lahko vsi skupaj spremljamo, se je bolezen COVID-19 nezadržno širila v vse strukture in načine ter spreminja način življenja. Če se nam je še do včeraj zdel stisk roke ali objem nekaj povsem običajnega, izraz spoštovanja in znak bližine, sočutja, je nova bolezen te navade povsem spremenila. Da bi lahko uspešno zaustavili epidemijo, smo se morali držati na socialni distanci in upoštevati vsa navodila, opozorila in usmeritve za preprečevanje širjenja epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

V času od 18. 3. do 30. 5. 2020 (prvi val) je v Zahodno Štajerski pri izvajanju ukrepov in nalog aktivno sodelovalo 24.435 pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči (ZRP), tako na regijskem kot na občinskem nivoju, povprečno dnevno 309. V delo so bili vključeni člani regijskega in občinskih štabov CZ, regijskih in občinskih služb in enot CZ, pripadniki poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, župani in županje s sodelavci, pripadniki humanitarnih organizacij, delavci javnih služb, inšpektorji Izpostave Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN), delavci Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), mobilne enote Izpostave Celje. V času razglašene epidemije smo izvedli 27 razdelitev različne osebne in druge varovalne opreme. Skupaj smo občinam, šolstvu, Vzgojno varstvenim zavodom (VVZ), organizacijam s področja sociale, kulture, zdravstva in gasilstva razdelili skoraj 1 milijon kosov različne varovalne opreme. Samo za potrebe Gasilskih enot širšega regijskega pomena (GEŠP), ki so v času epidemije izvajali razkuževanje in dezinfekcijo je bilo razdeljeno več kot 5.100 kosov različne osebne in druge varovalne opreme. Za potrebe nastanitve in organiziranja dela zdravstvenega osebja v Splošni bolnišnici (SB) Celje, Zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli, Domu starejših občanov (DSO) Šmarje pri Jelšah, Štore, Polzela in Gornji Grad ter zagotovitve ustrezne nastanitve v Hotelu Paka v Velenju je bilo iz Regijskega logističnega centra Celje izdano 508 kosov različne opreme iz državnih in regijskih blagovnih rezerv. Iz Državnega logističnega centra (DLC) so bili v SB Celje (4), SB Topolšica (3), DSO Sv. Rafael Vransko (1), ZD Šmarje pri Jelšah (2) in DSO Šmarje pri Jelšah (2), za namestitev zdravstvenega osebja oz. izvedbo karantene ter jemanja brisov, dostavljeni bivalni kontejnerji CZ, skupaj 12 kontejnerjev CZ.

V drugem valu epidemije od 19. oktobra 2020 naprej do danes je bilo v občinah aktivnih 23.879 pripadnikov sli ZRP v regiji oziroma povprečno 187 na dan. V drugem valu smo bolnišnicam, zdravstvenim ustanovam ter domovom za oskrbo starejših namestili dodatno 27 zabojnikov,  izvedlo 63 razkuževanj prostorov ter izvajal logistično pomoč občinam, zdravstvu  in domovom za oskrbo starejših.

V februarju, juniju, juliju in avgustu pa še vetrolom, neurje, poplave, toča v skoraj vseh občinah regije. Najhujše razmere so bile na območjih občin porečja Savinje. Žal tudi s požari ni bilo prizaneseno, bilo jih je 430 in to 202 na objektih, 172 v naravi in 56 na prometnih sredstvih. Sile za zaščito, reševanje in pomoč so posredovale tudi 235 krat v cestnem in 5 krat v železniškem prometu. Regijski center je skupaj obdelal 85.531 klicev na številko 112 (53.158 sprejetih in 32.373 oddanih). Sile za zaščito in reševanje pa so v 2020 letu izvedle 3087 intervencij.

Številke, ki sem jih omenil, kažejo na razsežnosti nesreč in potrjujejo veliko angažiranost vseh, pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč. Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Zahodno Štajerski regiji, v kateri je preko 4000 prostovoljnih, 240 poklicnih in 3000 dolžnostnih pripadnikov CZ, so se  učinkovito spopadle pri  ukrepanju, reševanju in pomoči v vseh naravnih in drugih nesrečah. S svojim delom so najboljši dokaz temeljne človeške solidarnosti, vrline, ki je pripravljena vedno priskočiti na pomoč.

V Republiki Sloveniji imamo sodoben in učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V ta sistem vložiti  veliko znanja, tako teoretičnega kot praktičnega, izobraževanj in usposabljanj. Ponosni smo lahko nanj. Ob tem pa se je treba zavedati, da je treba zanj skrbeti in ga stalno nadgrajevati. 

Bistvo sistema pa so ljudje, prostovoljci, pripadniki..., ki sočloveku pomagajo, da ob ujmah in drugih nesrečah bistveno lažje preživijo najtežje trenutke, ki si prizadevajo, da iz nesreč izidemo s čim manj posledicami in čim manjšo škodo na premoženju. Vse pa odlikujejo velike človeške lastnosti: prostovoljstvo, solidarnost in ljubezen do bližnjega. Zaradi tega in zaradi visoke strokovne usposobljenosti se zato vsi počutimo varne. To je izjemna dobrina za našo skupnost.

1. marca praznujemo dan Civilne zaščite, ki smo ga v Sloveniji uveljavili takoj po osamosvojitvi leta 1992. Tradicionalno je to tudi priložnost, da izrazimo priznanje najzaslužnejšim in se hkrati zahvalimo vsem poklicnim in prostovoljnim reševalcem, pripadnikom Civilne zaščite, pa tudi ostalim strukturam (policistom in vojakom) za napore in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Ponosni, na široko razvejano organizacijo poklicnih, dolžnostnih zlasti pa prostovoljnih reševalnih služb in operativnih sil, ki jih po potrebi okrepijo policisti in slovenski vojaki. Zadovoljni, da se večina ljudi zaveda nevarnosti, se zna na njih pripraviti in pravilno ukrepati.

Slovesnosti ob dnevu civilne zaščite zaradi epidemije ne moremo organizirati, zato se vam letos na ta način zahvaljujemo za vaše prizadevno in nesebično delo, ki zahteva veliko žrtvovanja in časa.

Vse najboljše ob dnevu Civilne zaščite, predvsem pa čestitke vsem pripadnikom CZ. Prosim, da čestitke in zahvale prenesete vašim pripadnikom in prostovoljcem.

Vsem prejemnikom priznanj iz srca čestitamo in se zahvaljujem za vse, kar ste storili dobrega za dobrobit soljudi ter vaši skupnosti.

Iskrene čestitke ob 1. marcu, dnevu CZ!

Janez Melanšek

poveljnik CZ ZŠ