Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano minulo leto z učinkovito ekipo in ukrepi do stabilnega sektorja

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je na današnji novinarski konferenci ob obletnici nastopa mandata Vlade Republike Slovenije izpostavil ključne dosežke s področja dela in vsebin Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Minister dr. Podgoršek na novinarski konferenci ob 1. obletnici vlade

Minister dr. Podgoršek na novinarski konferenci ob 1. obletnici vlade | Avtor MKGP

Za nami je zelo težko leto, ki je bilo zaznamovano s krizo, ki jo je povzročila epidemija covid-19 ter drugimi dogodki, ki so tudi vplivali na delo resorja oz. celotnega sektorja. Kljub temu je MKGP v minulem letu v oteženih razmerah odgovorno opravilo zelo veliko nalog s ciljem, da je ostal sektor stabilen, da je bila zagotovljena preskrba s hrano, da je podeželje ostalo poseljeno in da se je v gozdovih učinkovito gospodarilo.

Minister dr. Jože Podgoršek je na novinarski konferenci izpostavil naporno obdobje v minulem letu, ki ga je predvsem zaznamovala epidemija covid-19. »Ta je zelo posegla tudi v sektor kmetijstva, zato je bil ta vključen v protikorona ukrepe (PKP), do sedaj pa je bilo za ta namen izplačanih skoraj 17 milijonov evrov. Sicer pa je bilo za kmetijsko živilski sektor za ukrepe Skupne kmetijske politike izplačanih 330 milijonov evrov, vsako leto naprej pa zagotavljamo še dodatnih 200 milijonov evrov«. Po besedah ministra pa je bilo poskrbljeno tudi za najstarejše na podeželju, katerim je bil izplačan dodatek in je tej ranljivi skupini zelo pomagal v težkih časih. Minister je omenil tudi vključitev turističnih kmetij v sistem koriščenja turističnih bonov, s katerim se je že in se bo tudi kasneje zelo pomagalo kmetijam, ki so predvsem na udaru zaradi zaprtja dejavnost zaradi epidemije.

Sicer pa je minister opozoril tudi na obdobje, ki je pred nami. »Pred nami je izjemno zahtevno obdobje, kmalu prevzemamo predsedovanje Svetu EU, kjer ima naš resor izjemno zahtevno nalogo, saj je področje kmetijstva oz. prehranske politike ena najbolj pomembnih in zahtevnih v EU; zato je vodenje Sveta EU AGRIFSH izjemen izziv, ki bo zahteval polno vključenost in napore številnih sodelavcev na MKGP. Poleg tega pa vstopamo v novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike, zato pospešeno pripravljamo Strateški načrt, ki bo podlaga za črpanje sredstev Skupne kmetijske politike v novi finančni perspektivi«.

Izpostavljeni dosežki MKGP v zadnjem letu mandata Vlade Republike Slovenije

 • Upravičencem za ukrepe kmetijske in ribiške politike je bilo lani izplačano 323 milijonov evrov (20 % slovenskih in 80 % EU sredstev). Skupno je bilo iz naslova Skupne kmetijske politike (SKP) v obdobju 2015-2020 izplačanih že 1,79 milijarde evrov.
 • Za izredne ukrepe pomoči, namenjene blažitvi motenj na trgu in izpada dohodka zaradi covid-19 je bilo v kmetijskem sektorju in gozdarstvu izplačanih skoraj 17 mio eur.
 • Sprejet je bil Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva, s katerim javnim izobraževalnim in raziskovalnim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z dodatnimi kmetijskimi ter gozdnimi zemljišči pomagamo pri bolj kakovostnem izvajanju izobraževalnih oziroma raziskovalnih in razvojnih dejavnosti.
 • Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, s katerim se ureja nujne ukrepe zaradi te bolezni, ki predstavlja veliko nevarnost zaradi možnega prenosa v reje domačih prašičev.
 • Pospešeno se pripravlja Strateški načrt – podlago za črpanje sredstev Skupne kmetijske politike v novi finančni perspektivi. Vodi se vključujoč in transparenten dialog s ključnimi organizacijami v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu ter drugimi resorji, da bodo lahko oblikovani čim boljši temelji nove kmetijske politike.
 • Z vsemi deležniki v verigi preskrbe s hrano je bila podpisana izjava o sodelovanju za zmanjševanje izgub in odpadne hrane.
 • Zvišana je stopnja podpore za naložbe, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in kmetovanja na gorskih območjih, iz največ 50% na največ 90%.
 • Z namenom zmanjšanja stroškov primarnih proizvajalcev ter za izboljšanje njihovega položaja v agroživilski verigi je bila na novo oblikovana skupina naložb na kmetijskih gospodarstvih. Namen je spodbujanju kolektivnih naložb, kot so skupna vlaganja v izgradnjo zbirnih centrov, hladilnic in drugih skladiščnih kapacitet, namenjenih pripravi kmetijskih proizvodov za prvo prodajo.
 • Sprejet je bil Zakon o nagradi Zlata čebela, s katerim vzpostavljamo sistem podeljevanja najvišje državne nagrade na področju zaščite čebel ter prepoznavanja vloge čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine.
 • S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so bili obnovljeni gozdovi na površini več kot 700 hektarjev, kar je kljub epidemiji covid-19 največ v zadnjih dvajsetih letih. Posajenih je bilo 1,93 milijona sadik gozdnega drevja.
 • V okviru Programa razvoja podeželja je bila dodana nova vrsta naložb, s katero se spodbuja prehod v krožno gospodarstvo.

V letošnjem letu je predviden sprejem nekaterih pomembnejših prepisov in dokumentov:

 • Sprememba Zakona o kmetijstvu (iztekel se je rok za javno obravnavo, sledi priprava gradiva za sprejem na vladi);
 • Sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih (iztekel se je rok za javno obravnavo, sledi priprava gradiva za sprejem na vladi);
 • Zakon o zaščiti živali (je v medresorskem usklajevanju);
 • Zakon o agrarnih skupnostih (pripravljen bo v naslednjih dneh);
 • Zakon o zadrugah (zaključeno usklajevanje z deležniki);
 • Pravilnik glede konoplje (v medresorskem usklajevanju);
 • Sledljivost porekla – masne bilance (Pravilnik je v fazi usklajevanja z deležniki);
 • Strategija za manj izgub in odpadne hrane (29. 9. 2020 je bila dana v javno razpravo in bo sprejeta v 2021);
 • Ponovna uvedba ukrepov za krizno destilacijo in skladiščenje vina pod enakimi pogoji kot lani

V tem letu je poleg sistemskim nalogam na MKGP še večja pozornost namenjena predsedovanju Svetu EU, kjer ima MKGP zelo veliko vsebinskih področjih, vezanih na evropsko politiko in usklajevanja.

Slovenija pa je letos tudi Evropska gastronomska regija, ki bo pomembno izhodišče za aktivnosti promocije Slovenije in njenega podeželja, kulinarike in drugih posebnosti.

Verjamemo, da bomo z odlično ekipo sodelavcev na ožjem ministrstvu in organih v sestavi, vse našteto in v praksi še vrsto drugih nenapisanih aktivnosti in nalog, letos zmogli opraviti. Vse za namen in v dobro sektorjem kmetijstva, ribištva, živilske industrije, gozdarstva in podeželja ter na koncu v korist potrošniku, lokalnemu okolju oz. uporabniku storitev.