Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 63. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 63. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Tematska infografika

Tematska infografika | Avtor MKGP

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije covid-19

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije covid-19, ki se objavi v Uradnem listu. Sredstva za izvajanje navedenega Odloka se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči pridelovalcem jabolk zaradi izpada dohodka zaradi epidemije covid-19, na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19, zaradi najmanj 30 % izpada dohodka glede na povprečje zadnjih treh let 2017-2020.

Vzroki za izpad dohodka so: nezmožnost prodaje zalog jabolk, zmanjšanja prodaje količin jabolk zaradi zaprtja sektorja HoReCa (izraz HoReCa je okrajšava za hotelirstvo, restavracije, catering), zmanjšanja prodaje količin jabolk v trgovine, dodatni stroški zaradi zagotavljanja zaščitne opreme in testiranj, večja poraba delovnih ur zaradi upoštevanja omejitev za zajezitev epidemije covid-19 (povečan strošek najete sezonske delovne sile), povečevanje stroškov skladiščenja in hlajenja jabolk. Zaradi podaljšanja obdobja skladiščenja in hlajenja jabolka izgubljajo na kakovosti in posledično tudi na ceni. Izdelane so bile ocene na podlagi modelnih kalkulacij za namizna jabolka, ki so izkazale, da se je zaradi posledic covid-19 dohodek neto dodana vrednost (NDV) pri pridelavi namiznih jabolk letine 2020 v primerjavi s povprečjem 2017–2020 zmanjšal za več kot 30 %. Pri doseženih pridelkih jabolk med 30 ton/hektar in 40 ton/hektar letine 2020 je ocenjen izpad dohodka med 39 % in 60 %.

Povprečni pridelek v letu 2020 (prva ocena Statističnega urada Slovenije - SURS) je bila 31,6 ton/hektar. V statistična raziskovanja SURS so zajeti intenzivni sadovnjaki od 0,3 hektarja. Z vstopnim pragom 0,5 hektarja intenzivnega sadovnjaka so vključeni tržni pridelovalci, ki praviloma dosegajo višje hektarske pridelke od povprečja. 

V skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 se bo upravičencem na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativna odločba.

Pogoji za dodelitev finančnega nadomestila:

  • pridelovalci jabolk, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev-evidenco intenzivnih sadovnjakov,
  • vstopni prag je od vključno 0,5 ha intenzivnega sadovnjaka jablan na kmetijsko gospodarstvo, vpisano v register kmetijskih gospodarstev-evidenco intenzivnih sadovnjakov na dan 16. 10. 2020,
  • na dan uveljavitve odloka upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju, in mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
  • finančno nadomestilo se zniža za že prejeti mesečni temeljni dohodek v obdobju 1. 10. 2020 - 31. 1. 2021.

Višina finančnega nadomestila znaša 2.000 evrov/hektar intenzivnega sadovnjaka jablan. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da bo finančno pomoč uveljavljalo predvidoma 491 upravičencev, kar znaša do 4.056.000 evrov.

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije - Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu covid-19, zadnjič spremenjenim s sporočilom Komisije - Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu covid-19 in spremembo Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov.

Sprememba vrednosti projekta 2330-16-0030 »Gozdni sklad – investicije"

Vlada je sprejela sklep, da se b veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021-2024 skladno s prilogo spremeni projekt 2330-16-0030 »Gozdni sklad – investicije«.

Na podlagi 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 je vlada odločala o uvrstitvi projekta v veljavni Načrt razvojnih programov in drugih spremembah projektov. Predlagana sprememba v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020-2023 pomeni noveliranje projekta 2330-16-0030 »Gozdni sklad – investicije« na način, da se vrednost projekta poveča na 26.413.734,00 evrov. S spremembo projekta se zagotavljajo sredstva, ki bodo omogočila financiranje pridobitve najmanj 1.200 ha gozdov v last Republike Slovenije na letni ravni.

Novelacija navedenega projekta upošteva načrtovano porabo v predlogu Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021, ki je medresorsko usklajen in je posredovan v sprejem Vladi.

Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije  zastopa v posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o celotnih  dovoljenih ulovih za leto 2021 ter za nekatere globokomorske staleže za leti  2021 in 2022

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije  zastopa v posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o celotnih  dovoljenih ulovih za leto 2021 ter za nekatere globokomorske staleže za leti  2021 in 2022. Slovenija predlog podpira.

S tem aktom se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa v posvetovanjih z Združenim kraljestvom za določitev celotnih dovoljenih ulovov za leto 2021 in za nekatere globokomorske staleže za obdobje 2021–2022 določitev ribolovnih možnosti. V teh posvetovanjih Unijo zastopa Komisija na podlagi stališč Unije, ki jih določi Svet v skladu z zadevnimi določbami Pogodbe. Pri tem Komisija tesno sodeluje s Svetom v vseh fazah posvetovanja skladno s smernicami. Unija v posvetovanjih izhaja iz načel skupne ribiške politike (trajnostno upravljanje ribolovnih virov in s tem upoštevanje znanstvenih mnenj, spoštovanje mednarodnih zavez, doslednost z drugimi sporazumi s tretjimi državami.

Predlog akta sicer slovenskega ribištva ne zadeva neposredno.