Skoči do osrednje vsebine

Storitve programa Copernicus

Storitve programa Copernicus obsegajo šest področij: ozračje, morsko okolje, kopno, podnebne spremembe, varnost in izredne razmere.
Grafični prikaz storitev programa Copernicus

Vse storitve programa Copernicus. | Avtor: copernicus.eu

Storitev za spremljanje ozračja zagotavlja informacije o kakovosti zraka na evropski ravni in kemijski sestavi ozračja na svetovni ravni. Storitev med drugim nudi ažurne podatke o ozonskem plašču, UV sevanju, toplogrednih plinih, aerosolih, sončnem sevanju in podnebju. Zbrani podatki dajejo vpogled v trenutno stanje ozračja in omogočajo napovedovanje stanja za vnaprej in analize stanja za nazaj ter pomembno vplivajo na različna področja, kot so javno zdravje, varnost zračnega prometa, izraba sončne energije in kmetijstvo.

Storitev za spremljanje morskega okolja zagotavlja ažurne podatke o fizičnem stanju in dinamiki morskih ekosistemov na svetovnih in regionalnih morskih območjih. Informacije so pomembne za podporo pomorski varnosti (stanje tokov, vetrov in ledu), za upravljanje živih morskih virov (ribištvo), za upravljanje obalnega in morskega okolja (spremljanje kakovosti vode, dviganje morske gladine, naraščanje temperature) ter za napovedovanje vremena. Zbrani podatki dajo vpogled v trenutno stanje, napovedujejo trende v zvezi z zdravjem morij zaradi sprememb podnebja in omogočajo ponovne analize.

Storitev za spremljanje kopnega zagotavlja informacije o spremenljivkah v zvezi z rabo in pokrovnostjo tal, kriosfero in podnebnimi spremembami ter informacije o biogeografskih spremenljivkah, kar omogoča spremljanje biotske raznovrstnosti, tal, celinskih in obalnih voda, gozdov, vegetacije in naravnih virov ter vpliva na oblikovanje okoljske, kmetijske, razvojne, energetske, urbanistične, infrastrukturne in transportne politike.

Na področju podnebnih sprememb storitve programa Copernicus nudijo verodostojne informacije o trenutnem, preteklem in prihodnjem podnebju in prispevajo k zagotavljanju ključnih podnebnih spremenljivk, podnebnih analiz, napovedi in kazalnikov tako v okviru časovne kot tudi prostorske dimenzije in so pomembne za oblikovanje politik in strategij prilagajanja podnebnim spremembam in ublažitev njihovih posledic.

Varnostna storitev zagotavlja informacije za reševanje izzivov Evrope na področju civilne varnosti. Prispeva k preprečevanju kriznih razmer kot tudi k odzivu nanje. Del varnostne storitve je mejni in pomorski nadzor, katerega cilji so zmanjšati število smrti ilegalnih migrantov na morju, povečati notranjo varnost EU, boriti se proti čezmejnemu kriminalu, prispevati k varnosti plovbe, zagotavljati podporo pri nadzoru nad ribištvom, onesnaževanjem morja in kazenskim pregonom na morju in pomagati preprečevati svetovne in nadregionalne grožnje, ki imajo destabilizacijski učinek. Varnostna storitev se izvaja v partnerstvu s Frontexom, Evropsko agencijo za pomorsko varnost in Satelitskim centrom EU.

Storitev za ravnanje v izrednih razmerah zagotavlja informacije za ukrepanje v izrednih razmerah v zvezi z različnimi vrstami nesreč, vključno z vremensko pogojenimi nesrečami, geofizikalnimi nesrečami, nesrečami, ki jih namerno ali nenamerno povzroči človek, in ostalimi humanitarnimi nesrečami, ter s pravočasnimi in natančnimi geoprostorskimi podatki prispevati k zgodnjemu opozarjanju in preprečevanju izrednih razmer, kot so na primer poplave, požari in suša.