Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 61. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 61. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač.

Ta uredba določa pristojne organe, nadzor ter prekrške in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) številka 110/2008.

Uredba posodablja pravila za opredelitev, opis, predstavitev in označevanje žganih pijač ter določa registracijo in zaščito geografskih označb za žgane pijače.

Namen EU Uredbe je doseganje visoke ravni varstva potrošnikov, odpravi informacijske asimetrije, preprečevanju zavajajočega ravnanja ter doseganju preglednosti trga in poštene konkurence.

Uredba EU med drugim določa, da morajo države urediti nadzor nad staranjem žganih pijač in nadzor nad žganimi pijačami, ki pridejo v carinska skladišča EU in se ne sproščajo na EU tržišče. Določa tudi postopek registracije geografskih označb.

Spremembe številke 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021

Vlada je sprejela Spremembe številke 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021.

S Spremembami številke 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 se v Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021, ki ga je Vlada sprejela na 55. redni seji dne 4. 2. 2021, s sklepom številka 34000-1/2021/3, vključujeta dva posla prodaje, ki predvidevata prodajo skupno 11 zemljišč, v skupni površini 4,27 ha.

Predlog imenovanja generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Matjaža Gučka za generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za mandatno dobo 5 let, in sicer od 16. 3. 2021 do najdlje 15. 3. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Matjaž Guček je diplomirani veterinar – doktor veterinarske medicine. Odlično pozna delovanje UVHVVR, kjer je zaposlen od leta 2000. Trenutno je razporejen na delovno mesto namestnik generalnega direktorja in vodja veterinarske službe v Sloveniji (CVO). Predlagani kandidat izpolnjuje razpisne pogoje in ima ustrezne delovne izkušnje.

Minister dr. Jože Podgoršek ima glede novega vodstva UVHVVR velika pričakovanja, predvsem kot najvišjo možno mero pozornosti in skrbi za zagotavljanje varnosti potrošnikov na področju hrane ter tudi na drugih področjih, ki so v pristojnosti UVHVVR. Minister dr. Podgoršek posebej pričakuje povečano pozornost na področju zagotavljanja sledljivosti, navajanju porekla, učinkovitega inšpekcijskega nadzora, da bodo potrošniki v Sloveniji z ukrepi in aktivnostmi UVHVVR še bolj prepričani, da uživajo varno hrano ter da se nadzor učinkovito izvaja. S tem bomo povečali zaupanje pri potrošnikih tako na področju hrane kot glede dela inšpekcijske službe.

Sprememba Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.

V Svetu za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov se za čas do poteka mandatne dobe z mesta člana razreši dr. Bojan Pahor in namesto njega kot predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) imenuje Jožica Župec, vodja Sektorja za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov na MKGP;

Z mesta članice se razreši mag. Anita Jakuš in namesto nje kot predstavnica Zadružne zveze Slovenije imenuje Alenka Marjetič Žnider, vodja Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo na Zadružni zvezi Slovenije.

Z mesta članice se razreši Nina Barbara Križnik in namesto nje kot predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij imenuje mag. Anita Jakuš, samostojna svetovalka na Gospodarski zbornici Slovenije, Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij.