Skoči do osrednje vsebine

Objava odlokov zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina, v sadjarstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti

V naslednjih dveh tednih je predvidena objava odlokov za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina, v sadjarstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti zaradi drugega vala epidemije COVID-19.

Predvidena je objava odlokov za:

 • finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije Covid-19 (predvidena objava v Uradnem listu Republike Slovenije (RS) dne 12. 3. 2021 oziroma 18. 3. 2021),
 • finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije Covid-19 (predvidena objava v Uradnem listu RS dne 12. 3. 2021),
 • finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije Covid-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (predvidena objava v Uradnem listu RS dne 12. 3. 2021 oziroma 18. 3. 2021).

Do podpore bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev (vinarji / sadjarji), ki bodo izpolnjevali pogoje iz odlokov in naslednje zahteve:

 • na dan uveljavitve odloka upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju;
 • na dan 31. 12. 2019 ne sme biti podjetje v težavah. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) bo zahtevo preverjala na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
 • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, številka 45/08, 57/12, 90/12 – Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR), 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18);
 • pri določitvi višine finančnega nadomestila Agencija v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, številka 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21) upošteva višino prejetega mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, številka 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) za obdobje oktober 2020 do januar 2021, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena zakona (podpora se zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, razen, če se mu je znižala po drugem odloku na podlagi 116.člena).

Do podpore bodo upravičeni vlagatelji oz. nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki bodo izpolnjevali pogoje iz odloka in naslednje zahteve:

 • na dan oddaje zahtevka vlagatelj ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, številka 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18);
 • na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne  obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
 • upravičencu, ki je uveljavljal izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, številka 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, številka 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP)), razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku.

Agencija potencialnim upravičencem in vlagateljem svetuje, da preverijo izpolnjevanje navedenih pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjenih finančnih podpor pravočasno uredijo.