Skoči do osrednje vsebine

Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Finančna uprava Republike Slovenije obvešča delodajalce, pravne osebe javnega prava, ki so hkrati zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in obračunavajo in vplačujejo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, da morajo v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence - ZKDPZJU ob pripravi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb upoštevati določbo tretjega odstavka 10. člena navedenega zakona.

V skladu z njo se odhodki, ki nastanejo delodajalcu na podlagi premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ne priznajo kot davčno upravičeni. Davčno nepriznane odhodke iz tega naslova morajo izvzeti v polju 6.22 obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Glede na to, da delodajalci, osebe javnega prava, izvzemajo tudi odhodke iz nepridobitne dejavnosti na podlagi 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravni oseb - ZDDPO-2, na enega od dveh načinov iz 27. člena istega zakona, morajo odhodke iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja izvzemati na sledeč način:

  1. Zavezanci, ki izvzemajo dejanske stroške oziroma odhodke nepridobitne dejavnosti, najprej v polju 6.22 davčnega obračuna izvzamejo odhodke iz naslova kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v celotnem znesku, nato pa iz preostalih, še ne izvzetih odhodkov, v polju 6.1 izvzamejo odhodke iz naslova nepridobitne dejavnosti.
  2. Zavezanci, ki izvzemajo stroške oziroma odhodke nepridobitne dejavnosti v deležu, najprej v polju 6.22 davčnega obračuna izvzamejo odhodke iz naslova kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v celotnem znesku, nato pa preostale, še ne izvzete odhodke pomnožijo z deležem nepridobitnih prihodkov v celotnih prihodkih in dobljen znesek izvzamejo v polju 6.1 davčnega obračuna.

Delodajalci, pravne osebe javnega prava, prav tako zneskov obračunanih in plačanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, skladno z določbo tretjega odstavka 10. člena ZKDPZJU, ne smejo uveljavljati kot davčno olajšavo po 58. členu ZDDPO-2, v polju 15.12 davčnega obračuna.

Zavezanci morajo to sporočilo upoštevati pri pripravi obračunov davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020. Zavezanci, ki v preteklem obdobju obravnavanih odhodkov niso izvzemali ali so neupravičeno uveljavljali davčno olajšavo, morajo za to obdobje oddati popravek davčnega obračuna oziroma vložiti samoprijavo.