Skoči do osrednje vsebine

Večja zaščita najranljivejših v postopkih izvršbe

Državni zbor je danes sprejel novelo Zakon o izvršbi in zavarovanju: »Na Ministrstvu za pravosodje smo novelo pripravili z namenom, da v izvršilnih postopkih zaščitimo najranljivejše skupine posameznikov (posameznikov, ki se znajdejo v stiski, in jim grozi izguba doma, potrošnikov…).. Upoštevali smo, da so izvršilni postopki primarno namenjeni upniku, da od dolžnika doseže poplačilo dolga, vendar ne za vsako ceno in na kakršen koli način,« je ob tem dejala ministrica mag. Lilijana Kozlovič.

Nove rešitve omogočajo tem ranljivim skupinam celostno pomoč; sodišče posameznike v stiski seznani z njihovimi možnostmi, oziroma seznani pristojne institucije, da priskočijo na pomoč. Celostna rešitev problema je praviloma tudi v interesu upnika, da pride na dogovorni način do poplačila svoje terjatve, oziroma izvršitve sodne odločbe.

Novela ureja zelo pomembna področja, med drugim  področje izvršbe v družinskih zadevah, širše možnosti za intervencijo Vrhovnega sodišča RS za poenotenje in razvoj sodne prakse tudi na izvršilnem področju, pravila, ki urejajo delovanje izvršiteljev, hišne živali v izvršbi in  druga.

Izboljšanje položaja dolžnikov v primeru deložacije

Predlog novele ureja položaj dolžnikov v primeru deložacije stanovanja ali stanovanjske hiše, ki je dolžnikov dom. Predlagana ureditev omogoča odložitev izvršbe, kadar dolžnik izkaže, da si bivanjske problematike ni mogel urediti drugače, in bi nadaljevanje izvršbe v večji meri ogrozilo njegov položaj in interese, kot pa bi odlog izvršbe ogrozil položaj in interese upnika. Sodišče lahko določi odlog za največ šest mesecev, odlog pa se lahko dovoli večkrat.

Izboljšanje položaja potrošnikov v izvršbi

Na področju varstva potrošnikov se uresničuje zahteva,  izražena tudi v odločbah Sodišča EU, da države članice v primeru, ko se izvršba lahko začne na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, potrošnikom zagotovijo ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nedovoljenih pogojev v pogodbah. Taka obveza pa velja tudi glede izvršbe. Predlog zakona na tej podlagi, v primerjavi z veljavno ureditvijo, olajšuje odlog izvršbe na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti v primerih, ko dolžnik potrošnik vloži tožbo na neveljavnost pravnega posla iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Sodišče mora postopek s tako tožbo izvesti kot prednostno zadevo, brez odlašanja. Kadar dolžnik tožbe še ni vložil, in ni očitno, da dolžnik nima izgledov za uspeh s tožbo, ga sodišče na vložitev tožbe napoti, izvršbo pa v tem času odloži.

Živali v izvršbi 

Nedavna novela Stvarnopravnega zakonika je živalim podelila poseben status in pravni položaj in jih opredelila kot čuteča živa bitja, s tem pa se je postavilo tudi vprašanje ustreznosti izvršbe na živali kot domačih ljubljenčkov. S predlogom zakona se iz izvršbe izvzema hišne živali, ki so namenjene za družbo, varstvo ali pomoč človeku, saj jih je treba obravnavati drugače kot predmete, ki so v izvršbi lahko predmet rubeža in prisilne prodaje.

Izvršba v družinskih zadevah

Odvzem otroka pomeni hud in boleč poseg v otrokovo življenje, zato ga je treba izvesti humano in z največjo mero občutljivosti. Za izjemne primere, ko v postopku prisilne izvršitve odločbe o varstvu in vzgoji obstajajo okoliščine, zaradi katerih takojšnja izvršba z odvzemom otroka ne bi bila v skladu z varstvom koristi otroka, se v predlogu zakona določa možnost odložitve tega postopka. Določajo se tudi druge izboljšave na tem področju, ki lahko na zakonski ravni prispevajo k temu, da je odvzem otroka izpeljan strokovno, odgovorno in z vso skrbnostjo ter z ustreznim delovanjem vseh udeleženih, sodiščem pa se prepuščajo večja pooblastila pri izbiri izvršitelja. Ključna je dobra predhodna priprava in ocena vseh možnih situacij, zato pozdravljamo tudi natančen protokol, ki ga je glede postopanja v takšnih primerih pripravilo Vrhovno sodišče in ga posredovalo vsem pristojnim sodiščem, centrom za socialno delo, izvršiteljem in policiji.

Revizija

Novela ureja širše možnosti za intervencijo Vrhovnega sodišča RS za poenotenje in razvoj sodne prakse tudi na izvršilnem področju in sicer s spremembami ureditve revizije.

Delovanje izvršiteljev

Na področju delovanja izvršiteljev se uvajajo nove disciplinske kršitve, z namenom preprečiti nedovoljene prakse, ki se dogajajo na tem področju. Ministrstvo za pravosodje bo, v okviru svojih nadzorstvenih nalog, lahko preverilo spoštovanje temeljnih pravil, ki urejajo samostojnost in neodvisnost izvršiteljev od navodil upnikov, in da izvršitelji ne opravljajo nalog, ki niso združljive z njihovim poklicem.