Skoči do osrednje vsebine

Sonaravne ureditve reke Vipave na območju meandra Brje

Aktivnosti Direkcije Republike Slovenije za vode na projektu »Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini – VIPava«

Namen kohezijskega projekta VIPava, ki se izvaja na območju Natura 2000, je ohranjati in izboljšati stanje ogroženih kvalifikacijskih živalskih vrst Natura 2000 in njihovih habitatov v Vipavski dolini.

V letu 2020 so bile v sklopu projekta »Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini – VIPava«  izvedene sonaravne ureditve v meandru reke Vipave pri kraju Brje, ki so izboljšale habitat varovanih vrst dvoživk: laške žabe in velikega pupka. Izboljšanje habitatov je vključevalo povečanje pretoka vode skozi rokav, povečanje omočenih površin in podaljšanje obdobja omočenosti močvirskih habitatov.

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), ki skrbi za ravnotežje med razvojem, zmanjševanjem poplavne ogroženosti ter varstvom voda, je sodelovala pri pripravi projektne dokumentacije in izvedbi del. Na območju ureditve so bile pred izvedbo del odstranjene tujerodne neolesenele rastlinske vrste. Ob strugi smo ohranili avtohtono drevesno vegetacijo. Debela debla dreves, ki so bila odstranjena, smo z namenom izboljšanja življenjskega prostora za rogača in druge vrste žuželk, katerih ličinke se prehranjujejo z odmirajočim ali trohnečim lesom, zložili v skladovnice in deloma vkopali. Na vtočnem delu meandra Brje smo odstranili sediment iz dveh rokavov, ki ga je reka Vipava skozi leta odlagala ob visokih vodah in zgradili dva usedalnika, ki bosta omogočala lažje odstranjevanje novih usedlin in preprečevala nadaljnje zasipavanje meandra Brje. Izvedeno je bilo sonaravno zavarovanje brežin s potaknjenci domorodnih, lokalno prisotnih drevesnih vrst in zatravitvijo. Za ugodnejše stanje dvoživk sta bili v zamočvirjenem delu meandra, poleg obstoječe, zgrajeni dve novi mlaki.

V okviru izdelave hidrološko hidravlične analize je bila na DRSV izdelana Hidrološka študija Vipave (Anzeljc in sod., 2020), ki predstavlja celovit pristop hidrološkega vrednotenja vodnega režima.

Za Mišičev vodarski dan 2020 smo skupaj s partnerji projekta pripravili članek, v katerem smo izpostavili pomen sodelovanja različnih strok z namenom iskanja najsprejemljivejših rešitev ureditve na reki Vipavi, tako za ljudi kot za naravo.

V letu 2021 je predvidena izvedba drugega dela ureditev za izboljšanje habitatov in stanja vidre, ki obsegajo izkop zasutega in ponovno oživitev nekdanjega rokava reke Vipave pri kraju Dolenje, sanacijo štirih pregrad in ureditev vtoka v Novakovo mlinščico, za kar je že izdano gradbeno dovoljenje.  V mesecu februarju so se začela izvajati pripravljalna dela na območju rokava Dolenje.