Skoči do osrednje vsebine

Na današnji seji pogajalske komisije o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov

Prek video sistema je potekala seja pogajalske komisije, na kateri so predstavniki vladne pogajalske skupine in reprezentativni sindikati javnega sektorja obravnavali točko dnevnega reda z naslovom: Odprava preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.

Zaslonska slika udeležencev seje pogajalske komisije preko platforme zoom

Seja pogajalske komisije | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Gre za točko, ki zajema ureditev regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, povračila stroškov na službenem potovanju v državi, kilometrine za uporabo lastnega avtomobila, solidarnostne pomoči, terenskega dodatka, spremembe povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter usklajevanja zneskov. 

Pogajalski strani sta izmenjali svoje proti-predloge, pogajanja o tej vsebini pa bodo nadaljevali na eni od naslednjih sej pogajalske komisije.  

Ozadje

Vlada je na seji 28. januarja 2021 sprejela informacijo o stanju realizacije zavez iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018 in tudi določila izhodišča za pogajanja glede odprave varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov. 

Na tej seji je vlada tudi pooblastila Vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, da se z namenom realizacije X. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev pogaja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede odprave naslednjih povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev na naslednjih področjih: 

  1. regres za prehrano,
  2. dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji,
  3. jubilejne nagrade,
  4. solidarnostna pomoč,
  5. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Varčevalni ukrepi, ki so se nanašali na odpravnino ob upokojitvi in na dnevnice za službena potovanja v tujino, so že odpravljeni in je v tem delu zaveza že realizirana. V zvezi s pravico do jubilejne nagrade pa je treba upoštevati, da je bila v letu 2018 uvedena tudi jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju.

Zgodovina

V okviru razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja je Vlada Republike Slovenije 3. 12. 2018 s predstavniki sindikatov javnega sektorja podpisala Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev za realizacijo dogovorjenega. Hkrati so bili podpisani tudi stavkovni sporazumi z nekaterimi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, z nekaterimi so bili sporazumi podpisani pozneje (27. 12. 2018 s Sindikatom policistov Slovenije, 27. 11. 2020 pa s Sindikatom delavcev v pravosodju). 

V navedenih aktih so Vlada Republike Slovenije in pristojni ministri sprejeli zaveze, Vlada pa je 31. 1. 2019 v tej zvezi sprejela sklep, s katerim je pristojnim organom naložila zadolžitve v zvezi s posameznimi zavezami ter določila način ter roke za njihovo realizacijo. Pri tem je bila velika večina zavez že v celoti realizirana, nekaj posameznih zavez pa je ostalo še nerealiziranih zaradi različnih razlogov. 

V zvezi z odpravo še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju so reprezentativni sindikati javnega sektorja večkrat izrazili zahtevo za postopno sproščanje oziroma prenehanje veljavnosti nekaterih ukrepov, ki jih je zaradi gospodarske krize v letu 2012 določil Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) tudi na področju plač in stroškov dela v javnem sektorju.