Skoči do osrednje vsebine

Najava objave javnega razpisa za sofinanciranje nakupa osebnih vozil

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma 5. 3. 2021 objavilo Javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, v okviru katerih bo izveden nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva.

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo namenjene izvajanju terenskega dela koordinatorjev za obravnavo v skupnosti ter koordinatorjev invalidskega varstva. Koordinatorji za obravnavo v skupnosti kot strokovni delavci centrov za socialno delo izvajajo pomoč osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Koordinatorji invalidskega varstva kot strokovni delavci centrov za socialno delo vodijo postopke za uveljavljanje pravice do osebne asistence, do komunikacijskega dodatka, spremljajo izvajanje osebne asistence ter preverjajo izvajanje osebne asistence pri uporabniku doma in pri izvajalcu osebne asistence. Koordinatorji za obravnavo v skupnosti ter koordinatorji invalidskega varstva delujejo na območju posameznega centra za socialno delo, ki pokriva več enot centrov za socialno delo. Predvideno je sofinanciranje 16 projektov, od tega predvidoma 11 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in predvidoma 5 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS).

Cilj javnega razpisa je zagotoviti mobilne enote (osebna vozila), ki bodo omogočile kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju ter spremljanje izvajanja storitev osebne asistence na terenu. Javni razpis odgovarja tudi na spremenjene okoliščine in potrebe zaradi pojava epidemije covid-19, in sicer na otežen dostop uporabnikov do storitev koordinatorjev in do pomoči pri psihosocialni rehabilitaciji in socialni reintegraciji v skupnost. Projekti bodo koordinatorjem za obravnavo v skupnosti in koordinatorjem invalidskega varstva omogočili lažji dostop do uporabnikov in izvajanje storitev skladno z omejitvami zaradi epidemije covid-19 (omejevanje širjenja virusa).

Upravičene aktivnosti

Upravičeni aktivnosti projekta, izbranega na podlagi predmetnega javnega razpisa sta:

  • izvedba nakupa najmanj ene mobilne enote (osebnega vozila) za izvajanje nalog koordinatorjev za obravnavo v skupnosti ter koordinatorjev invalidskega varstva, v okviru katerega se zagotovi tudi ustrezna polepitev in dodatna oprema (komplet zimskih in letnih pnevmatik);
  • prva registracija mobilne enote (osebnega vozila), kupljene v okviru projekta, izbranega na tem javnem razpisu, vključno s sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja ter plačilom letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu.

Obdobje izvajanja projektov

Izbrani prijavitelj bo projektne aktivnosti lahko izvajal najkasneje do 15. 10. 2021.

Skupna razpoložljiva višina sredstev

Skupna višina razpoložljivih namenskih sredstev javnega razpisa za leto 2021 znaša 400.000,00 evrov (od tega 320.000,00 evrov (80 %) sredstev EU in 80.000,00 evrov (20 %) nacionalni prispevek iz državnega proračuna), od tega je 266.666,67 evrov namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS, 133.333,33 evrov pa za sofinanciranje projektov v KRZS.

Dodatne informacije

Več informacij bo objavljenih ob objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani gov.si, v zbirki javnih objav Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.