Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 58. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 58. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Vlada je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 in jo objavi v Uradnem listu.

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter kontrolo navzkrižne skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike, vključno s kontrolami in upravnimi ukrepi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter v primeru kršitev, upravne ukrepe za neposredna plačila, ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in ukrep dobrobit živali (DŽ).

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 predstavlja pravno podlago za izvedbo kontrol navzkrižne skladnosti za leto 2021, izvedbo ukrepov kmetijske politike, vključno z vlaganjem zbirnih vlog, ki se začne 24. februarja 2021 in vključuje vloge za plačila pomoči iz shem o neposrednih plačilih, ki se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, in zahtevke za plačila za ukrepe KOPOP, EK, DŽ ter OMD, ki se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Zaradi epidemiološke situacije uredba določa tudi višjo silo in izjemne okoliščine, ki so povezane z epidemijo covid-19: z Zakonom o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (PKP8) sta določena dva primera izjemne okoliščine in sicer v primeru označitve živali in v primeru neizpolnjevanja zahtev glede veljavnosti izkaznic o opravljenem usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) in veljavnosti potrdil o opravljenem pregledu naprav za nanašanje FFS.

Dodatno so v uredbi določeni še trije primeri izjemne okoliščine, in sicer: v primeru, ko upravičenec zaradi bolezni covid-19 med uslužbenci na upravni enoti ne more pravočasno izvesti potrebnih sprememb v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) in posledično tudi prenosa plačilnih pravic na agenciji ter v primeru, ko upravičenec, ki za vnos zbirne vloge pooblasti izvajalca javne službe za kmetijsko svetovanje (JSKS), in zaradi bolezni covid-19 med uslužbenci, ne more vložiti zbirne vloge v roku za oddajo zbirne vloge iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, to je do 6. maja 2021.

V uredbi je določen tudi postopek prenosa kmetijskega gospodarstva za obdobje po 31. maju 2021, ko vnos zbirne vloge ni več mogoč in do 2. novembra 2021, ko so že izpolnjeni pogoji za ukrepe za leto 2021.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu.

Uredba določa izvajanje in financiranje ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) v letu 2021 v skladu z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) številka 1305/2013, (EU) številka 1306/2013 in (EU) številka 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) številka 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L številka 437 z dne 28. 12. 2020, stran 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/2220/EU).

Uredba se spreminja in dopolnjuje tudi zaradi:

  • popravka sklica na PRP 2014–2020 in sklicev na spremembe predpisov EU, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja;
  • ureditve izvajanja še trajajočih petletnih obveznosti ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ekološko kmetovanje (EK) ter podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti teh ukrepov v letu 2021;
  • določitve ugotavljanja kmetijske površine, ki je vključena v ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD);
  • sprememb in dopolnitev prilog 5, 12 in 16.

Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021

Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021.

V skladu z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) s sredstvi proračunskega sklada za gozdove (Gozdni sklad) upravlja in z njimi razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga na predlog MKGP sprejme Vlada. Letni program porabe sredstev Gozdnega sklada določa razdelitev sredstev po določenih namenih v posameznem letu.

V Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021 se načrtuje višina prihodkov iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov in naslova koncesijske dajatve. Prav tako se s Programom porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021 načrtuje poraba za financiranje nalog, ki so opredeljene v ZGGLRS.

V letu 2021 je tako načrtovan skupen obseg prejemkov Gozdnega sklada v višini 11.945.213,06 evrov ter skupaj razpoložljiva sredstva v znesku 26.917.026,19 evrov. Načrtovan skupen obseg porabe za to leto znaša 19.456.914,37 evrov. Razlika med skupaj razpoložljivimi sredstvi v letu 2021 in planom porabe bo predvidoma namenjena financiranju nepredvidenih obveznosti, ki izvirajo iz lastninske pravice Republike Slovenije na gozdovih, in za financiranje nalog Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Stališče do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/XXX glede nekaterih začasnih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije,
54956-4/2021

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021 / XXX glede nekaterih začasnih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah Unije - 5510/21 in ga podpira.

Republika Slovenija meni, da je pri obravnavi predloga uredbe Sveta treba upoštevati mnenja držav članic, ki jih predlog neposredno zadeva. Republika Slovenija bo spremljala obravnavo predloga uredbe Sveta s horizontalnega vidika.

Predlog sicer ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.