Skoči do osrednje vsebine

Napoved javnih objav Ministrstva za infrastrukturo v letu 2021

Ministrstvo za infrastrukturo v prvi polovici leta 2021 na področju obnovljivih virov energije načrtuje objavo javnih razpisov in pozivov v skupni vrednosti 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Na področju trajnostne mobilnosti pa bodo objavljeni javni razpis za prenove celostnih prometnih strategij v višini 2,7 milijonov evrov, za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila 2 milijonov evrov ter v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) novi povabili za mestne občine v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Javni razpisi s področja obnovljivih virov energije

 1. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)
 2. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije  (JR SE OVE 2021)
 3. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021)

Javni razpisi s področja trajnostne mobilnosti

 1. Javni razpis za sofinanciranje operacij »Občinske Celostne prometne strategije nove generacije«
 2. Javni razpis za sofinanciranje operacij »Sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila«

Napoved javnih objav s področja obnovljivih virov energije v letu 2021

1. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)

 • Predvidena višina razpisanih sredstev: 16 milijonov evrov
 • Upravičenci: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.
 • Namen: dodelitve finančnih spodbud za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči.
 • Upravičeni stroški: izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW, širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
 • Predvidena objava: februar/marec 2021.

2. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije  (JR SE OVE 2021)

 • Predvidena višina razpisanih sredstev: 10 milijonov evrov
 • Upravičenci: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.
 • Namen: dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči.
 • Upravičeni stroški: nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije, nakup in vgradnja hranilnika energije, pripadajoča električna inštalacija in oprema, priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del, strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
 • Predvidena objava: februar/marec 2021.

 3. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021)

 • Predvidena višina razpisanih sredstev: 4 milijone evrov
 • Upravičenci: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
 • Namen: dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči.
 • Upravičeni stroški: stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja, nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne energije, stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
 • Predvidena objava: februar/marec 2021.

Ob predhodnem soglasju Organa upravljanja je sredstva na razpisih mogoče prerazporediti ali spremeniti.

Napoved javnih objav s področja trajnostne mobilnosti v letu 2021

1. Javni razpis za sofinanciranje operacij »Občinske Celostne prometne strategije nove generacije«

 • Predvidena višina razpisanih sredstev: 2,7 milijona evrov
 • Upravičenci: občine
 • Namen: dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za izdelavo občinskih celostnih prometnih strategij (CPS) - strateških dokumentov za načrtovanje prometa na ravni občin. Namenjen je vsem občinam, ki že imajo izdelan CPS in ga želijo prenoviti, saj je od njegovega sprejetja na občinskem svetu minilo več kot 3 leta in tudi za občine, ki CPS-ja še niso izdelale. Na podlagi izkušenj pri izdelavi CPS-jev prve generacije je postopek delno posodobljen - poudarek je predvsem na doseganju kvalitete dokumenta ter na bolj ambicioznih ukrepih s področja trajnostne mobilnosti, s katerimi bodo na ravni občin dosežene vidnejše koristi za trajnejše oblike mobilnosti ter posledično zmanjševanje emisij iz prometa, manj gneče in več zdravja za prebivalce naših mest.
 • Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev, stroški komuniciranja.
 • Predvidena objava: april/maj 2021.

2. Javni razpis za sofinanciranje operacij »Sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila«

 • Predvidena višina razpisanih sredstev: 2 milijona evrov
 • Upravičenci: občine
 • Namen: dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in postavitve pametnih polnilnih postaj za električna vozila s pripadajočo opremo, ki zagotavlja njihovo napredno upravljanje ter zagotavljanje s tem javnim razpisom predpisanih statičnih in dinamičnih podatkov. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči.
 • Upravičeni stroški: nakup in postavitev pametne polnilne postaje, strošek gradbenih in elektromontažnih del, povezanih z naložbo v električno polnilnico, strošek meritve električnih instalacij po vgradnji polnilne postaje, strošek vertikalnih in horizontalnih označb, povezanih s parkirnimi mesti, rezerviranimi za polnjenje, pripadajoča električna inštalacija in oprema, priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del, strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev, strošek internega izobraževanja in spodbujanja k uporabi e-mobilnosti.
 • Predvidena objava: konec leta 2021, po potrditvi skladnosti načrta s pravili o državni pomoči.

Ob predhodnem soglasju Organa upravljanja je sredstva na razpisih mogoče prerazporediti ali spremeniti.