Skoči do osrednje vsebine

Aktualne objave Ministrstva za infrastrukturo

Še vedno so odprti javni razpis na področju učinkovite rabe energije za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin v vrednosti 25 milijonov evrov nepovratnih sredstev ter povabila za energetsko prenovo stavb ožjega in širšega javnega sektorja, kjer je skupaj  predvidenih 21,76 milijona evrov nepovratnih sredstev. SID banka je za te namene razvila tudi produkt posojil v skupni višini 38,5 milijona evrov povratnih sredstev. V teku je tudi izvajanje programa ZERO500, kjer je 5 milijonov nepovratnih sredstev namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino.

Aktualne javne objave s področja učinkovite rabe energije

 1. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023
 2. Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023"
 3. Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023"
 4. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

1. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

 • Višina razpisanih sredstev: 25 milijonov evrov
 • Upravičenci: občine
 • Namen: usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (na primer fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (na primer ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.
 • Upravičeni stroški: stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV), stroški gradnje in nakupa opreme, stroški informiranja in komuniciranja v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV), stroški plač, v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV), in za zasebne partnerje v primeru javno-zasebnega partnerstva. Vsi stroški so opredeljeni v "Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo)".
 • Zadnji rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 22. 11. 2021.

2. Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023" (objava dne 16.10.2020)

 • Višina razpisanih sredstev: 7,65 milijona evrov
 • Upravičenci: Prijavitelj in upravičenec do sofinanciranja po tem povabilu je lahko samo oseba ožjega javnega sektorja.
 • Namen: Usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (na primer fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (na primer ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.
 • Upravičeni stroški: S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen v kolikor izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja. Vsi upravičeni stroški so opredeljeni v "Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo)".
 • Zadnji rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 11. 2021.

3. Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023" (objava dne 16.10.2020)

 • Višina razpisanih sredstev: 14,12 milijona evrov
 • Upravičenci: Prijavitelj in upravičenec do sofinanciranja po tem povabilu je lahko samo oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.
 • Namen: Usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (na primer fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (na primer ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.
 • Upravičeni stroški: S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen v kolikor izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja. Vsi upravičeni stroški so opredeljeni v "Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo).
 • Zadnji rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 11. 2021.

4. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

 • Izvajalec: SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana
 • Višina razpisanih sredstev: 38,5 milijona evrov
 • Upravičenci: Upravičenci posojilnega programa so osebe celotnega (širšega in ožjega) javnega sektorja in ponudniki energetskih storitev (ang. Energy Service Company oz. ESCO podjetja, ki poskrbijo za energetsko upravljanje objekta ali naprave in zagotavljajo prihranke), ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke (»Primerni kreditojemalci«) Posebnih pogojev.
 • Namen: Namen posojilnega programa je spodbujanje celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.
 • Upravičeni stroški: ukrepi na ovoju stavbe, ukrepi na ogrevalnem, hladilnem in prezračevalnem sistemu, ukrepe rabe obnovljivih virov, ukrepe vgradnje kogeneracijskih sistemov, naprav in sistemov energetskega upravljanja ter ukrepe rabe in proizvodnje električne energije, itd.
 • Datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2023.