Skoči do osrednje vsebine

Dopolnjen osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

Ministrstvo za infrastrukturo je skladno z mnenjem Ministrstva za okolje in prostor celovito popravilo in dopolnilo okoljsko poročilo za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Ministrstvo za infrastrukturo je 22. 12. 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) in okoljsko poročilo z vsemi prilogami. Dne 9. februarja 2021 je Ministrstvo za infrastrukturo prejelo mnenje Ministrstva za okolje in prostor, da okoljsko poročilo v segmentih zdravje ljudi, zrak in tla ni ustrezno in ga je potrebno ustrezno dopolniti.

Ministrstvo za infrastrukturo je skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem institucij pod vodstvom Elektro inštituta Milan Vidmar, že v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja 2021 organiziralo vrsto dvostranskih usklajevanj z ministrstvi in organizacijami ter stranskimi udeleženci s ciljem ustrezno in celovito upoštevati njihova mnenja ter pripombe pri dopolnitvi okoljskega poročila. Vsa prejeta mnenja in pripombe so bile podrobno preučene, okoljsko poročilo pa je bilo celovito dopolnjeno in popravljeno ter posredovano na Ministrstvo za okolje in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo se zahvaljuje ministrstvom, stranskim udeležencem, društvom in nevladnim organizacijam za njihove pripombe, predloge in doslej vložen napor. Tako je bilo v razmeroma kratkem času mogoče izvesti postopek ustrezne dopolnitve okoljskega poročila.

Nadaljnji koraki

Ministrstvo za okolje in prostor bo dopolnjeno okoljsko poročilo posredovalo v mnenje ministrstvom in organizacijam, ki so zahtevale njegovo dopolnitev, in nato preučilo sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje ter o tem pripravilo pisno mnenje. Po ugotovitvi ustreznosti okoljskega poročila bo Ministrstvo za infrastrukturo ustrezno dopolnilo in popravilo Strategijo skladno z ugotovitvami dopolnjenega okoljskega poročila. Javnosti bo nato omogočilo seznanitev s Strategijo in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, ter zagotovilo njihovo javno obravnavo, skladno s 43. čl. ZVO-1.

Vse informacije glede priprave Strategije in njene celovite presoje vplivov na okolje ter vsi dokumenti so dostopni na spletni platformi Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.