Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 57. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 57. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Tematska infografika

Tematska infografika | Avtor: MKGP

Spremembe Programa izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021

Vlada je zaradi nepredvidenega množičnega izbruha karantenskega škodljivega organizma rastlin hmelja potrdila spremembe Programa izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021 in določila stroške ukrepov, ocenjene v višini 3.934.290,55 evrov. Sredstva za izvedbo programa se v letu 2021 zagotovijo na podlagi dejansko upravičenih zahtevkov oškodovancev in izvajalcev programa zdravstvenih pregledov in testiranj v posameznem letu v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada je oktobra 2019 potrdila Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021 (Program) in določila stroške ukrepov ter sredstev za nadomestilo stroškov odvoza in uničenja okuženih rastlin, ocenjene v skupni višini 2.700.173,50 evra, ob predpostavki, da stroški izvedbe ukrepov temeljijo le na ocenah, saj ni bilo mogoče vnaprej oceniti obnašanja viroida in izraženosti bolezenskih znamenj, ki so pogojena tudi z vremenskimi pogoji. V programu Vlade je bilo ocenjeno, na podlagi strokovnih podlag in izkušenj širjenja hmeljevega viroida CBCVd v zadnjih letih, da bo obseg krčenja okuženih rastlin znašal najmanj 85 ha v letu 2019, najmanj 30 ha v letu 2020 in najmanj 20 ha v letu 2021. Na teh ocenah in upoštevanju morebitnih zavrnitev upravičenosti do odškodnin je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano načrtovalo finančna sredstva v okviru finančnega načrta za pripravo proračunov za leti 2020 in 2021.

Po izvedbi zdravstvenih pregledov hmelja na posebno nadzorovanem območju, vzorčenjih in testiranjih v letu 2019 je bilo ugotovljeno, da je obseg okuženega območja bistveno večji od ocenjenega v Programu, in sicer je bilo zaradi okužbe z viroidom okuženih okoli 230 ha oziroma 145 ha več od ocenjenih 85 ha. Kot posledica znatno večjega obsega okužb v letu 2019 od načrtovanega se je povečal obseg krčenja okuženih rastlin v letu 2020. Razlog za to so bila večja novo odkrita žarišča z okužbami v letu 2019, za katera uradna služba ni imela informacij in so predstavljala vir širjenja CBCVd na še neokužene kmetije ali na nova hmeljišča znotraj že okuženih kmetij. Večja žarišča so bila odkrita tudi na podlagi prijav samih hmeljarjev o sumu, saj je bila izvedena intenzivna kampanja ozaveščanja pridelovalcev. Pojav in širjenje v primeru izbruha bolezni sta odvisna tudi od ekoloških faktorjev in potenciala bolezni v latentni obliki, ko znamenja bolezni niso vidna, bolezen pa je že prisotna.

Kot posledica obsežnejšega izbruha hmeljevega viroida v letu 2019 so se zvišali tudi načrtovani stroški nadomestila škode zaradi uničenih rastlin hmelja (odškodnine). Na podlagi navedenih dejstev so bile pripravljene spremembe Programa izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021:

  • V Poglavju 7.2. Odškodnine za uničene rastline hmelja oziroma izkrčena hmeljišča – ocena se spreminja tabela glede ocene stroškov za 2019, 2020 in 2021. Posledično se spreminja tudi tabela v Poglavju 7.4. Ocena o potrebnih sredstvih.
  • V Poglavju 7.3. Odvoz in uničenje okuženih rastlin hmelja se črtajo stroški za leto 2019.