Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izplačilo solidarnostnega dodatka študentom, ki se izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu

Na portalu eUprava je odprta vloga za izplačilo solidarnostnega dodatka študentom, ki se izobražujejo na tujih visokošolskih zavodih. Rok za oddajo vloge je 15. 2. 2021.

Visokošolski študenti in študentke s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujih visokošolskih zavodih po ustreznem tujem študijskem programu, in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) so po Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list Republike Slovenija, številka 15/21) upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov.

K elektronski vlogi, ki jo oddajo na portalu eUprava, morajo študentke in študenti obvezno pripeti dokazilo o izobraževanju po ustreznem tujem študijskem programu na tujem visokošolskem zavodu. Zadnji rok za oddajo vloge preko eUprave je 15. februar 2021 do 23:59. Študentke in študenti morajo vlogi za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka priložiti dokazilo o izobraževanju na tujem visokošolskem zavodu v študijskem letu 2020/2021.

Do 28. februarja 2021 bo nakazan dodatek tistim študentkam in študentom, ki bodo vlogo oddali preko eUprave pravočasno, torej do 15. februarja 2021 do polnoči. Vloge morajo biti popolne, v njih morajo biti navedeni pravilno vsi zahtevani podatki (transakcijski račun, odprt pri banki v EU, enotna matična številka občana EMŠO, priloženo ustrezno dokazilo o izobraževanju v tujini, spletna stran visokošolskega zavoda, davčna številka, naslov stalnega bivališča v Sloveniji).

Dodatne informacije

Pri dodelitvi enkratnega solidarnostnega dodatka bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi EMŠO študenta oziroma študentke preverilo podatke iz vloge v uradnih evidencah (npr. stalno prebivališče v Centralnem registru prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve; vključenost v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije; status študenta pri tujem visokošolskem zavodu).

Tuj visokošolski zavod je tuja izobraževalna visokošolska institucija, ki jo pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot del izobraževalnega sistema (ang. state recognised higher education institution).

Ustrezen tuj študijski program je tisti program, ki v tujini vodi do pridobitve veljavne izobrazbe (ang. state recognised educational degree), in ki ga pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot del izobraževalnega sistema.

Izobraževanje pomeni, da je študentka oziroma študent vpisana oziroma vpisan na tuj visokošolski zavod.
Kot dokazilo o izobraževanju po ustreznem tujem študijskem programu na tujem visokošolskem zavodu šteje eden od naslednjih dokumentov:

  • Sken ali fotografija študentske izkaznice (prva in zadnja stran), na kateri morajo biti vidni naslednji podatki: številka izkaznice, ime visokošolskega zavoda, ime in priimek ter datum rojstva študentke oziroma študenta ter obdobje veljavnosti izkaznice). Primer ustrezne študentske izkaznice je ISIC (International Student Identity Card);
  • Sken ali fotografija listine, ki izkazuje naslednje podatke: ime študentke oziroma študenta, ki vlaga vlogo; ime tujega visokošolskega zavoda (v izvirnem jeziku), na katerem se študentka oziroma študent izobražuje v študijskem letu 2020/2021 (z izrecno navedbo študijskega leta); ime študijskega programa v izvirnem jeziku; izkazan podpis odgovorne osebe tujega visokošolskega zavoda (oziroma v primeru odsotnosti podpisa drugače izkazana uradna potrditev listine, ki jo je mogoče preveriti).

Študent oziroma študentka posreduje dokazila pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Izplačilo dodatka ne vpliva na morebiten postopek vrednotenja in priznavanja, ko bo izobraževanje zaključeno in vloženo v postopek. Ministrstvo bo za namen izplačila dodatka pridobivalo in podajalo informacije o akreditiranosti tujih visokošolskih institucij in študijskih programov skladno z informacijami, ki bodo objavljene ali pridobljene v času poizvedbe. Ta informacija ni zagotovilo, da bo izobraževanje, za katerega bo podana informacija za namen izplačila dodatka, ob morebitnem postopku vrednotenja zaključenega izobraževanja ob vrnitvi v Slovenijo prepoznano kot primerljivo s slovenskim šolskim sistemom po ravni izobrazbe.

Za vsa vprašanja se lahko vsak delavnik od 8. do 16. ure obrnete na Enotni kontaktni center (za klice iz tujine na telefonsko številko +386 1 478 85 90).