Skoči do osrednje vsebine

Najava objave javnega razpisa

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma konec februarja 2021 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, v okviru katerih se bo z gradnjo ali pridobitvijo nepremičnin zagotavljalo namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.

Prijavitelji

Na javnem razpisu bo lahko kandidiral prijavitelj, ki je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot Javni socialnovarstveni zavod, v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) ali dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb (87.200) in ima v celodnevnem institucionalnem varstvu osebe iz ciljne skupin.

Skupno število sofinanciranih namestitvenih enot na posameznega prijavitelja je lahko največ 5 in hkrati največ 5 vozil na vseh razpisanih rokih za oddajo vlog na javni razpis, pri čemer prijavitelj odda 1 (eno) vlogo, ki vključuje 1 (eno) analizo trga (če relevantno) in 1 (eno) investicijsko dokumentacijo za vsak posamezen projekt. Če se predvideva vzpostavitev dveh namestitvenih enot na istem naslovu (eno gradbeno dovoljenje), se prijavitelj prijavi z 1 (eno) vlogo/projektom.

Namen in cilj javnega razpisa

Predvideva se sofinanciranje 25 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) pri čemer lahko posamezni prijavitelj dodatno kupi tudi 1 (eno) vozilo na 1 (eno) namestitveno enoto.

Cilj javnega razpisa je zagotavljanje namestitvenih kapacitet za vzpostavitev stanovanjskih skupin, kjer bodo bivale osebe iz ciljne skupine, kar je skladno s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike storitev, hkrati pa pomeni doprinos na področju vključevanja odraslih oseb mlajših od 65 let v skupnost in v svoje domače okolje.

 Skupna razpoložljiva višina sredstev

Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 6.925.026,00 evrov (od tega 5.540.021,00 evrov (80%) sredstev EU in 1.385.005,00 evrov (20%) nacionalni prispevek iz državnega proračuna).

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu bodo predvidoma naslednji:

  1. investicije v opredmetena osnovna sredstva: nakup in gradnja nepremičnin, nakup zemljišč z objektom, napeljave, stroji, oprema, pohištvo;
  2. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev;
  4. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Navodili posredniškega organa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropska kohezijske politike 2014–2020.

 Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od objave javnega razpisa v Uradnem listu do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 31. 3. 2023.

Dodatne informacije

Več informacij bo objavljenih z objavo javnega razpisa na spletni strani gov.si, v zbirki javnih objav Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.