Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 55. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 55. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021

Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021.

V skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZGGLRS) se prodaja in menjava državnih gozdov ter neodplačni prenos lastninske pravice z državnih gozdov na občino iz 24. člena ZGGLRS lahko izvede, če je državni gozd vključen v letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi, ki ga na predlog družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (družba SiDG), sprejme vlada.

Pri pripravi Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 je družba SiDG upoštevala interes države po zaokrožitvi kompleksov, kot tudi zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu. Predlaga se prodaja manjših nepremičnin, ki se ne nahajajo v kompleksu, niti v bližini kompleksov državnih gozdov. V Programu menjave nepremičnin je družba SiDG zasledovala prvenstveni cilj zaokroževanja nepremičnin v lasti Republike Slovenije.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 sestavljajo:

Program prodaje nepremičnin, ki predvideva skupno 133 poslov, s katerimi je predvidena odtujitev 78,50 ha (od tega 71,18 ha gozda ter 7,32 ha kmetijskih in ostalih površin) v skupni vrednosti (na podlagi predlagane cene) 6.534.709,75 evrov (od tega znaša vrednost gozda 5.554.175,96 evrov ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 980.533,79 evrov). V Programu prodaje nepremičnin 20 poslov vključuje zemljišča, ki so po namenski rabi, delno ali v celoti, stavbna, kar je tudi razlog za visoko skupno vrednost zemljišč, ki so predvidena za prodajo.

Program menjave nepremičnin predvideva izvedbo 16 poslov menjav. Predvidena je odtujitev 49 zemljišč v skupni površini 46,81 ha (od tega 42,88 ha gozda ter 3,93 ha kmetijskih in ostalih površin), po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) ocenjenih na 188.485,80 evrov (od tega znaša vrednost gozda 169.511,54 evrov ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 18.974,26 evrov). Republika Slovenija bo z menjavo pridobila 44 zemljišč v skupni površini 54,81 ha (od tega 52,36 ha gozda ter 2,45 ha kmetijskih in ostalih površin), po podatkih GURS ocenjenih na 164.427,14 evrov (od tega znaša vrednost gozda 153.308,66 evrov ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 11.118,48 evrov).

Program neodplačnih prenosov na občine po 24. členu ZGGLRS vključuje 8 poslov, skupno 40 zemljišč). Skupna površina zemljišč, ki se bodo neodplačno prenesla na občine, znaša 55,27 ha (od tega znaša površina gozda 34,19 ha ter površina kmetijskih in ostalih površin, ki jih prenaša Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, 21,08 ha) in je po podatkih GURS ocenjena na 237.718,00 evrov (od tega znaša ocenjena vrednost gozda 97.865,00 evrov ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 139.853,00 evrov).

Skupno je v Letnem načrtu razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 načrtovana izvedba 157 poslov v skupni vrednosti (na podlagi predlagane cene) 6.796.486,41 evrov, od tega znaša vrednost gozda (na podlagi predlagane cene) 5.668.243,84 evrov.

Stališče Vlade do mnenja Državnega sveta k predlogu Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva

Vlada je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) in ga pošlje Državnemu zboru.

Državni svet je na seji 20. 1. 2021 obravnaval predlog ZZIRDKG in ga podpira. Ugotavlja, da predlog zakona ureja pravico do upravljanja s kmetijskimi oziroma gozdnimi zemljišči javnim izobraževalnim in javnim raziskovalnim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in ki izvajajo javno veljavne programe srednješolskega, višješolskega, visokošolskega izobraževanja s področja kmetijstva in gozdarstva oziroma raziskovalno ter razvojno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi). Javni zavodi bodo v upravljanje dobili kmetijska in gozdna zemljišča v obsegu, skladnem z njihovim izvajanjem izobraževalnih oziroma raziskovalnih in razvojnih dejavnosti. Kvoto kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč bo v skladu s predlogom zakona s predpisom določil minister, pristojen za izobraževanje in znanost, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo, na predlog komisije za določitev kvot glede na kriterije, določene z zakonom.

Nadalje Državni svet ugotavlja, da bodo javni zavodi z dnem uveljavitve zakona postali upravljavci zemljišč v lasti Republike Slovenije (RS), ki jih imajo na dan uveljavitve zakona v uporabi na podlagi sklenjene:

  • pogodbe o zakupu (pogodba s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije),
  • pogodbe o dopustitvi izvajanja javnega izobraževalnega programa s področja gozdarstva (pogodba z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o.) oziroma
  • koncesijske pogodbe za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije za izobraževalne namene (koncedent RS, zanjo družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o.).

Če javni zavod z zemljišči, ki jih že ima v uporabi, ne bo dosegal kvote zemljišč, jih bo do kvote lahko pridobil iz zemljišč v lasti Republike Slovenije, vendar le tista, na katerih ni vzpostavljenega zakupnega razmerja.

Državni svet se je seznanil tudi s stališčem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki predlog zakona podpira, saj javni izobraževalni zavodi potrebujejo zakonsko ureditev upravljanja zemljišč.

V zvezi s problematiko dvajsetletnega neizvajanja prenosa lastništva kmetijsko gozdarskih zavodov, čeprav to ureja Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, je KGZS pozvala, da se to čim prej uredi in sledi zakonski ureditvi. Državni svet je prizadevanja KGZS za čimprejšnjo ureditev zadevne problematike podprl.

V nadaljevanju je Vlada sprejela naslednji odgovor na predlog Državnega sveta: glede ugotovitve Državnega sveta, da bo javni zavod, če z zemljišči, ki jih že ima v uporabi, ne bo dosegal kvote zemljišč, dodatna zemljišča lahko pridobil iz zemljišč v lasti Republike Slovenije, na katerih ni vzpostavljenega zakupnega razmerja, Vlada pojasnjuje, da bo javni zavod zemljišča do kvote lahko pridobil iz zemljišč v lasti Republike Slovenije, če ne bo dosegal kvote zemljišč z zemljišči, ki jih ima na dan uveljavitve zakona v uporabi na podlagi sklenjene pogodbe (pogodba o zakupu, pogodba o dopustitvi izvajanja javnega izobraževalnega programa s področja gozdarstva, koncesijska pogodba za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije za izobraževalne namene), in zemljišči, ki so po dejanski rabi kmetijska oziroma gozdna in jih ima v lasti. Javni zavod bo lahko pridobil le tista kmetijska zemljišča, na katerih ni vzpostavljenega zakupnega razmerja.

Vlada je s problematiko prenosa lastništva kmetijsko gozdarskih zavodov po Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije seznanjena in pobudo Državnega sveta in KGZS, da se zadevna problematika čim prej uredi, podpira. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v ta namen ustanovilo tudi delovno skupino, ki operativno rešuje omenjeno problematiko.