Skoči do osrednje vsebine

Novela notarske tarife bo državljanom doprinesla prihranek in večjo predvidljivost v postopkih pred notarji

Z namenom zagotoviti strankam večjo predvidljivost pri plačilu za storitve notarjev je Ministrstvo za pravosodje pripravilo spremembe notarske tarife, ki je sedaj bolj jasna in določna, hkrati pa se z njimi tudi odpravlja nepotrebno zaračunavanje opozorila, da notar ni odgovoren za vsebino listin drugih sestavljavcev po šestem odstavku 64. člena Zakona o notariatu.

Način vrednotenja in obračunavanja notarskih storitev je določen v Notarski tarifi, ki jo po prejetem mnenju Notarske zbornice Slovenije določi minister za pravosodje. Pristojbine za notarsko storitev so razčlenjene v prilogi tarife s posameznimi tarifnimi številkami.

S to novelo notarske tarife sta bili vsebinsko spremenjeni določbi tarifnih številk 8 in 22 in dodana nova tarifna številka 23. Po novem torej notar pred overitvijo podpisa lastnika na zasebni listini, s katero se nepremičnina odtuji ali obremeni, ne bo več zaračunaval opozorila, da je za vsebino listine odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa. Le kadar določen predpis veže overitev podpisa na izpolnitev določenih pogojev, zaradi  česar je potrebno npr. preverjanje potrdila o plačilu davkov, potrdila o namenski rabi zemljišča, potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice, znaša pristojbina za overitev podpisa dodatno 16 evrov. S spremembo tarifne številke 22 in novo tarifno številko 23 se jasneje določajo tudi storitve, ki se lahko obračunajo samostojno, in storitve, ki so že vključene v druge notarske storitve. S tem v zvezi se po novem kratki dopisi strankam in drugim udeležencem, kadar gre za več dopisov z isto vsebino več naslovnikom, smejo zaračunati le enkrat.