Skoči do osrednje vsebine

Deveta seja sveta za kmetijstvo in podeželje

Danes je potekala 9. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Osrednja tema je bila vzpostavitev vzajemnega sklada in uvedba masnih bilanc.

Minister sedi pred monitorjem

Seja sveta za kmetijstvo in podeželje

1 / 2

V okviru seje Sveta za kmetijstvo so člani obravnavali področje obvladovanja tveganj z vidika pomena vzpostavitve vzajemnega sklada. Minister je člane sveta pozval k sprejemu odločitve glede vzpostavitve vzajemnega sklada in vključitve tega instrumenta v Strateški načrt. Izpostavil je, da intenzivne razprave potekajo še posebej intenzivno zadnjih nekaj mesecev, ob upoštevanju časovnice priprave in sprejema Strateškega načrta, je zato to odločitev nujno sprejeti čimprej. Razprava članov na sami seji je potrdila zahtevnost vsebine tega instrumenta obvladovanja tveganj. Sodelujoči so potrdili pomembnost obstoječega ukrepa sofinanciranja zavarovalnih premij, ki bi moral ostali tudi v prihodnje. Pred sprejemom odločitve so člani predlagali, da se na naslednji seji seznanijo še s konkretnimi variantnimi izračuni.

Člani so se seznanili tudi z vzpostavitvijo masnih bilanc, katerih cilj je zagotoviti učinkovito možnost sledenja masnega toka živil glede na njihovo poreklo. Trenutno veljavna zakonodaja omogoča sledenje masnega toka živil glede na kategorijo oziroma vrsto živila in sicer na način, da morajo biti informacije o vrsti oziroma kategoriji in količini določenega živila navedene tudi na spremnih dokumentih oziroma računu. V primeru, da se kot obvezna informacija na spremnih dokumentih uvede navajanje porekla določenega živila, se s tem omogoči možnost preverjanje masne bilance tudi glede na poreklo. Pri tem je pomembno, da zahteva za vključitev informacije o poreklu živila na spremne dokumente in/ali račune velja za celotno verigo, torej od pridelovalca do potrošnika. V sistem sledljivosti porekla se lahko vključijo le tiste kategorije živil pri katerih veljavna zakonodaja že zahteva obvezno označevanje porekla. Članom se je predstavil tudi predlog spremembe člena v Zakonu o kmetijstvu in osnutek Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti porekla za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso. V okviru imenovane delovne skupine se bo osnutkek predloga pravilnika dodelal v čim krajšem času.

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Andrej Simončič (predsednik, Kmetijski inštitut Slovenije), dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta v Ljubljani),  Roman Žveglič in Franc Režonja (KGZS),  Borut Florjančič (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (GZS), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije), Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije),  Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine).