Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na dva javna razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva

27. 1. 2021 se je iztekel rok za oddajo vlog na 16. in 17. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

16. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen naložbam v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave ter naložbam v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter amonijaka, je bil objavljen 30. 10. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 27. 1. 2021. Za ta namen je bilo razpisanih 9,02 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Predmet podpore so bile individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za gnojenje), ureditev gospodarskih poslopij (skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija), nakup in postavitev mobilnih objektov in pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika (kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov).

Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo skupno oddanih 148 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 24,36 milijona evrov sredstev. Zaprošena sredstva presegajo razpisana sredstva na vseh sklopih, razen na sklopu A (naložbe nosilcev majhnih kmetij). Ostanek sredstev iz sklopa A se bo tako prerazporedil na preostala dva sklopa. Ker višina zaprošenih sredstev bistveno presega razpisano višino sredstev, Agencija pričakuje, da bo zaradi porabe sredstev morala zavrniti več kot polovico sicer ustreznih vlog.

17. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen naložbam v ureditev zbirnih centrov, skladišč, hladilnic, pakirnih linij (in nakupu pripadajoče opreme), v katerih se izvaja priprava primarnih kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev, zadruge oziroma skupine kmetov za namen prve prodaje, je bil objavljen 30. 10. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 27. 1. 2021. Za ta namen je bilo razpisanih 4 milijone evrov nepovratnih sredstev. Predmet podpore so bile kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v ureditev skladišč in hladilnic ter nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom, nakup pakirnih linij ter kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja rastlinskih pridelkov (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija) ter ureditev dovoznih površin za sprejem in razkladanje rastlinskih pridelkov.

Na agencijo je bilo skupno oddanih 13 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 3,15 milijona evrov sredstev, kar pomeni, da zaprošena sredstva niso presegla razpisanih.