Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 53. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 53. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Stališče Republike Slovenije k Predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/971/ES glede enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega v Združenem kraljestvu, s takim materialom, proizvedenim v Uniji

Vlada je sprejela Stališče Republike Slovenije k Predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/971/ES glede enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega v Združenem kraljestvu, s takim materialom, proizvedenim v Uniji. Republika Slovenija Predlog podpira.

S tem Predlogom sklepa se po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije doda Združeno kraljestvo na seznam držav, za katere Unija priznava enakovrednost gozdnega reprodukcijskega materiala z zadevnim materialom, proizvedenim v Uniji. Predlog je v skladu s cilji trgovinske in kmetijske politike Unije, saj bo spodbudil trgovino z gozdnim reprodukcijskim materialom, ki je v skladu s pravili Unije.

Združeno kraljestvo je namreč pri Komisiji vložilo zahtevek za priznanje enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, ki je proizveden v njem in izpolnjuje zahteve iz Direktive Sveta 1999/105/ES. Komisija je preučila predpise Združenega kraljestva in ugotovila, da je gozdni reprodukcijski material, proizveden v Združenem kraljestvu, enakovreden gozdnemu reprodukcijskemu materialu, ki se proizvaja v Uniji, in izpolnjuje zahteve Direktive 1999/105/ES, saj daje enaka zagotovila glede odobritve njegovega izhodiščnega materiala in ukrepov, izvedenih pri njegovi proizvodnji z namenom trženja, kot ta.

Po vključitvi Združenega kraljestva na zgoraj navedeni seznam držav se dovoli uvoz gozdnega reprodukcijskega materiala iz Združenega kraljestva v Unijo.

Stališče Republike Slovenije k Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi odločb Sveta 2003/17/ES in 2005/834/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov in enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort poljščin, ki se izvajajo v Združenem kraljestvu

Vlada je sprejela Stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi odločb Sveta 2003/17/ES in 2005/834/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov in enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort poljščin, ki se izvajajo v Združenem kraljestvu. Republika Slovenija Predlog podpira.

S tem predlogom sklepa se Združeno kraljestvo po izstopu iz Evropske unije doda na seznam tretjih držav, ki jim Evropska unija prizna enakovrednost poljskih pregledov in pridelave semena določenih vrst kmetijskih rastlin, ter na seznam tretjih držav, ki jim Evropska unija prizna enakovrednost nadzora nad postopki vzdrževanja sort določenih vrst kmetijskih rastlin.

Združeno kraljestvo je Komisiji predložilo zahtevek, da se seme krmnih rastlin, žit, pese, oljnic in predivnic ter zelenjadnic, pridelano v Združenem kraljestvu v skladu zakonodajo Združenega kraljestva, razglasi za enakovredno semenu teh vrst, ki je pridelano v Evropski uniji v skladu z zakonodajo Evropske unije. Združeno kraljestvo je Komisiji predložilo tudi zahtevek, da se prizna enakovrednost nadzora nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvaja v Združenem kraljestvu, z nadzorom nad vzdrževanjem sort, ki se izvaja v Evropski uniji v skladu z zakonodajo Evropske unije.

Komisija je proučila ustrezno zakonodajo Združenega kraljestva. Ugotovila je, da nadzor nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvaja v Združenem kraljestvu, daje ista zagotovila kot tisti, ki ga izvajajo države članice v skladu z direktivama 2002/53/ES, in 2002/55/ES, ter da daje seme, ki je pridelano in uradno pregledano v Združenem kraljestvu, glede njegovih lastnosti in glede ureditve pregledovanja, zagotavljanja identifikacije semena, označevanja in kontrole, ista zagotovila kot seme, ki je pridelano in uradno pregledano v Evropski uniji v skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES.

Združeno kraljestvo se tako doda na seznam tretjih držav, ki jim je priznana enakovrednost glede poljskih pregledov in nadzora pridelave semena, in sicer za vrste kmetijskih rastlin. Navedejo se tudi pristojni organi, ki so odgovorni za opravljanje poljskih pregledov in nadzora nad pridelavo semena navedenih vrst kmetijskih rastlin.

Ta predlog sklepa je v skladu s cilji trgovinske in kmetijske politike Unije, saj bo spodbudil trgovino s semenom, ki je v skladu s pravili Unije.

Vlada sprejela Pravila za določitev finančnega paketa poslovodstva Slovenski državni gozdovi (SiDG)

Vlada je sprejela Pravila za določitev finančnega paketa poslovodstva SiDG d. o. o. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., se je seznanila s Pravili za določitev finančnega paketa poslovodstva SiDG, ki jih je na svoji 19. redni seji dne 5. 11. 2020 sprejel nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Za vpis tega sklepa v knjigo sklepov družbe se pooblasti generalnega sekretarja vlade dr. Boža Predaliča.

Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. ima na podlagi Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) pravico določiti pravila, po katerih se članom poslovodstva družbe v pogodbi o zaposlitvi določijo pravice v zvezi z nekaterimi prejemki. Pravila morajo med drugim upoštevati velikost, dejavnost, celovitost poslovanja in premoženjski položaj družbe. Drugi odstavek istega člena določa, da mora organ nadzora z navedenimi pravili seznaniti skupščino družbe.

Nadzorni svet SiDG je na svoji 19. redni seji dne 5. 11. 2020 sprejel Pravila za določitev finančnega paketa poslovodstva SiDG. Pravila določajo višino osnovnega plačila, spremenljivega prejemka in odpravnine posameznih članov poslovodstva SiDG v okvirih in omejitvah, ki jih za gospodarske družbe v večinski lasti Republike Slovenije določata 3. in 4. člen ZPPOGD. Prav tako so pri določitvi drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi, ki pripadajo članom poslovodstva, med katerimi so pravica do izobraževanja, uporabe službenega vozila, telefona in plačilne kartice, zavarovanja odgovornosti, nezgodnega zavarovanja in druge pravice, s Pravili ustrezno upoštevana velikost in premoženjski položaj družbe SiDG kot tudi razmerja med posameznimi člani poslovodstva glede na njihov obseg odgovornosti pri sprejemanju odločitev in vodenju poslov družbe v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. 

Nadzorni svet SiDG je o sprejemu Pravil v skladu z ZPPOGD obvestil Vlado kot skupščino SiDG, ki se je torej seznanila s Pravili.

Prenehanje mandata članov in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada se je v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG), d. o. o. seznanila, da je članu nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., predstavniku ustanoviteljice, Samu Mihelinu zaradi predčasnega odstopa prenehal mandat z dnem 29. 8. 2020.

Vlada v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., namesto člana nadzornega sveta Sama Mihelina na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za obdobje štirih let imenuje za članico nadzornega sveta, ki je predstavnica ustanoviteljice, Branko Neffat. Mandat članice nadzornega sveta začne teči z 29. 1. 2021.

Vlada se je nadalje v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., seznanila tudi, da je z dnem 23. 9. 2020 prenehal mandat članom nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., predstavnikom delavcev: Borisu Semeniču, Lovru Bornšku in Katarini Stanonik Roter. Svet delavcev družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., je s 23. 9. 2020 za obdobje štirih let imenoval nove člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev: Špelo Hribar, Lovra Bornška in Tomaža Oberstarja.