Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje predlogov o izvajanju Aarhuške konvencije in Protokola o registrih izpustov do 28. februarja

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) objavlja poziv k oddaji mnenji in pripomb na Osnutek Poročila o izvajanju Aarhuške konvencije v Republiki Sloveniji (2021 National Implementation Report) in na Osnutek poročila o izvajanju Protokola Ekonomske komisije (EKE) Organizacije Združenih narodov za Evropo o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (2021 PRTR National Implementation Report) za srečanje pogodbenic, ki bo potekalo od 18. do 21. oktobra 2021.

Predloge posredujte najkasneje do vključno 28. 2. 2021 na e-pošto: gp.mop@gov.si,  z naslovom »Predlogi in pripombe k Poročilu o izvajanju Aarhuške Konvencije« za Aarhuško konvencijo in naslovom »Predlogi in pripombe k Poročilu o izvajanju Protokola PRTR« za registre izpustov in prenosov onesnaževal.

Glede na predpisan format poročila MOP naproša, da predloge glede vsebine poročila podate v načinu vidnih sprememb - »sledi spremembam« (»track changes«).

Slovenija je kot pogodbenica Aarhuške Konvencije in Protokola PRTR pred srečanjem pogodbenic zavezana poročati o zakonodajnih, regulativnih in drugih ukrepih, sprejetih za izvajanje določb konvencije in njihovi praktični izvedbi, poročilo pa je namenjeno tudi prepoznavanju pomembnih trendov, izzivov in rešitev pri izvajanju konvencije.

Oblika oziroma format poročanja sta predpisana. Predviden je vprašalnik, ki vsak člen Konvencije obravnava z ločenim sklopom vprašanj in odgovore omejuje na 13.000 besed. 

V novembru 2020 je MOP pozval javnost k predlogom glede vsebine Poročila o izvajanju Aarhuške konvencije. Na podlagi tega poziva je prejel 3 dokumente pobud in pripomb, katerih vsebina je vključena v pričujoči osnutek poročila oziroma kot poseben dokument (pojasnilo) k osnutku poročila.

Ker je Slovenija o izvajanju Konvencije predhodno že poročala, je osnova novemu poročanju poročilo iz prejšnjega obdobja (Poročilo iz leta 2017), v katerem so spremembe in dopolnitve informacij po februarju 2017 vnešene v načinu »sledi spremembam«.

Končno poročilo bo pripravljeno v slovenskem in angleškem jeziku, saj je slednji eden od treh uradnih jezikov konvencije. Tudi končno poročilo mora, ker je tako predpisano, vsebovati vidne spremembe glede na prejšnje poročilo.

V osnutku poročila so v načinu »sledi spremembam« črtana vsa pojasnila o ovirah pri izvajanju Konvencije, ki so bila podana v letu 2017, in sicer v pričakovanju, da se ti deli poročila aktualizirajo oziroma na podlagi pripomb javnosti spišejo na novo. Vključene so tudi nekatere zakonodajne in siceršnje novosti.

Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuško konvencijo, je Državni zbor Republike Slovenije ratificiral z zakonom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, Mednarodne pogodbe, številka 17/04. Protokol PRTR je državni zbor ratificiral z Zakonom o ratifikaciji Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (Uradni list, številka 1/10).