Skoči do osrednje vsebine

Uspešna bilateralna spletna delavnica z deležniki na projektu goMURra

V okviru projekta goMURra je v torek, 19. januarja 2021, potekala spletna bilateralna delavnica »Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti«, ki jo je organizirala Direkcija Republike Slovenije za vode kot vodilni partner v sodelovanju z avstrijskim Uradom štajerske deželne vlade, Oddelkom 14, za upravljanje voda, vire in trajnost.

Bilateralni EU projekt goMURra se izvaja v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija Avstrija in je nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja ter skupnih aktivnosti, ki potekajo v okviru Stalne slovensko avstrijske komisije za Muro vzdolž 34 km dolgega odseka mejne Mure.

Namen delavnice je bil v proces priprave Načrta upravljanja z mejno Muro vključiti ključne deležnike iz Slovenije in Avstrije, strokovnjake, predstavnike lokalnih skupnosti, strokovne službe držav Slovenije in Avstrije ter jim predstaviti cilje in strategije za mejno Muro ter predloge ukrepov in njihovo izvajanje v razpoložljivem prostoru območja mejne Mure. Delavnice se je udeležilo skoraj sedemdeset udeležencev obeh držav, kar govori o pomembnosti teme, ki je bila obravnavana.

Struga reke Mure se vse globlje zajeda v prodne nanose in nevarno približuje globljemu drobnozrnatemu sloju, zato se njeno rečno dno poglablja, kar predstavlja veliko tveganje poplavne ogroženosti. V sklopu delavnice je bil med drugim predstavljen tudi ukrep postopnega širjenja rečnega koridorja mejne Mure (širitev struge na posameznih odsekih, dodajanje krivin, nižanje naklona dna struge, zmanjševanje hitrosti toka, in s tem bogatitev habitatov). Na ta način bi zmanjšali transportno zmogljivost vodotoka in omogočali vnos sedimenta iz obrežnega prostora (bočno erozijo), kar bi posledično pomenilo manjšo potrebo po vnosu sedimenta oz. deloma nadomestilo prekinjen dotok proda gorvodno.

Predlagani ukrep zasleduje več ciljev projekta goMURra, hkrati pa upošteva tudi možnosti prilagajanja podnebnim spremembam. Z vzpostavitvijo rečne dinamike predlagani ukrep izboljšuje hidromorfološko stanje in prispeva k večji pestrosti vodnih habitatov Natura2000 območja, pozitivno vpliva na nivoje podtalnice, ki je pomemben vodni vir v regiji, obenem pa ne poslabšuje stanja poplavne nevarnosti.

V drugem delu delavnice je potekala vodena razprava v slovenskem in nemškem jeziku. Odzivi udeležencev obeh držav so bili konstruktivni, koristni in vzpodbudni za nadaljnje delo. Uspešno dolgoletno čezmejno in medsektorsko sodelovanje bo temelj za hitro ukrepanje, saj je izjemen prostor mejne Mure, primerno območje za razvoj modelov trajnostnega upravljanja z vodami.

Na osnovi mnenj deležnikov bomo na Direkciji Republike Slovenije za vode intenzivno nadaljevali s projektnimi aktivnostmi in krepili dobro sodelovanje med državama. Več informacij o projektu goMURra lahko najdete na spletni strani projekta.