Skoči do osrednje vsebine

Tretja seja Sveta za živinorejo

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v obliki videokonference potekala tretja seja Sveta za živinorejo, ki se je je udeležil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

Minister dr. Podgoršek na AV seji Sveta za živinorejo

Minister dr. Podgoršek na AV seji Sveta za živinorejo | Avtor: MKGP

Minister dr. Podgoršek je člane Sveta uvodoma seznanil z aktualnimi aktivnostmi ministrstva in med drugim izpostavil sprejem Zakona o afriški prašičji kugi, Zakona o zlati čebeli in Zakona o posestvih izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij. Nadalje je člane seznanil o usklajevanju predlogov Zakona o kmetijstvu  in Zakona o kmetijskih zemljiščih.  Ministrstvo skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije pripravlja izračune o izpadu dohodkov zaradi epidemije covid-19, ki bodo podlaga za pripravo odlokov o finančnih pomočeh na podlagi 116. člena  protikoronskega zakona PKP6. Kaže se potreba po okrepitvi povezav v verigi deležnikov, da bo deloval tudi trg, ne le podpore. Minister je nadalje podal informacijo, da tudi v tem letu ohranjamo cepljenje proti modrikastem jeziku goveda in drobnice. Pri okužbah s ptičjo gripo je trenutno še v veljavi ukrep zaprtja perutnine. V naslednjem tednu je predviden sestanek na to temo, obstaja možnost za rahljanje ukrepa tako, da bo le hranjenje in napajanje perutnine v zaprtih prostorih.

Nadalje so člani sveta potrdili kriterije za uvrstitev rejskih programov v Skupni temeljni rejski program, ki jih je pripravil in predstavil Kmetijski inštitut Slovenije. Nadaljevali so z obravnavo osnutka Pravilnika o biovarnosti, ki ga pripravlja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in sklenili, da podajo pisne predloge k temu osnutku do konca tega meseca. Prav tako bodo podali tudi predloge za osnutek Pravilnika o masnih bilancah. 

Razprava je v nadaljevanju potekala o Strategiji "od vil do vilic" za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem ter o Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Obe strategiji bosta vgrajeni v Strateški načrt za obdobje 2021 – 2027. O delu na osnutku tega načrta bodo člani Sveta seznanjeni na naslednji seji, predvidoma v mesecu marcu.

Svet za živinorejo je posvetovalno telo ministra, sestavlja ga dvajset članov, ki so jih predlagale različne ustanove in rejske organizacije: prof. dr. Janko Mrkun (Veterinarska fakulteta), izr. prof. dr. Marija Klopčič, doc. dr. Špela Malovrh ter viš. pred. mag. Ajda Kermauner-Kavčič (vse - Biotehniška fakulteta), doc. dr. Marjan Janžekovič (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), dr. Jože Verbič in Peter Podgoršek (oba Kmetijski inštitut Slovenije), Miran Ačko (Veterinarska zbornica), Danilo Potokar (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS), mag. Andrej Kastelic (KGZS Kmetijsko gozdarski zavod – KGZ Novo Mesto), mag. Sašo Sever (KGZS KGZ Murska Sobota), doc. dr. Dušan Terčič (Biotehniška fakulteta, Rejsko društvo – RD - perutninarstvo), Anton Kukenberger (RD govedoreja), Primož Kokovica (RD konjereja), Alojz Varga (RD prašičereja), Roman Savšek (RD drobnica), dr. Peter Kozmus (RD čebelarstvo), mag. Miha Štular (KGZS KGZ Kranj-ribogojstvo), Klemen Brglez in Jana Tavčar (oba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).