Skoči do osrednje vsebine

Odločitev Vlade RS o točkah s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Uredba o spremembah Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov, ki se objavi v Uradnem listu.

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo Evropske komisije je v obdobju od 18. 3. 2019 do 5. 6. 2019 izvedel revizijo nadzornega sistema ribištva v Republiki Sloveniji ter ugotavljal skladnost nadzornega sistema z zakonodajo EU. Evropska komisija je na podlagi ugotovitev izdala Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. 5. 2020 o vzpostavitvi akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti v slovenskem sistemu za nadzor ribištva. Revizorji so za odpravo pomanjkljivosti podali zahtevo za izvedbo popravnih ukrepov. Med zahtevanimi popravnimi ukrepi je sprememba Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov.

V prilogi k Izvedbenemu sklepu Komisije z dne 18. 5. 2020 o vzpostavitvi akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti v slovenskem sistemu za nadzor ribištva se ugotavlja neskladnost z 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi določenih uredb v zvezi z zagotavljanjem, da imajo ribiška plovila, katerih skupna dolžina je 12 metrov ali več, na krovu nameščeno v celoti delujočo napravo, ki omogoča samodejno določanje položaja tega plovila in njegovo prepoznavanje prek sistema za spremljanje plovil. Glede na to je v prilogi k navedenemu Izvedbenemu sklepu Komisije določeno, da se pripravi in sprejme sprememba nacionalne Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov.

Odlok o spremembah Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah in ga objavi v Uradnem listu.

Odlok se spreminja zaradi urejanja državne meje v skladu s končno razsodbo v arbitraži o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Zavod za gozdove Slovenije, ki vodi kataster lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom, je posodobil digitalne karte lovsko upravljavskih območij in lovišč, s čimer so meje lovišč že prilagojene. Potrebna je še sprememba Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 110/04), kjer se spremeni priloga: Karta lovsko upravljavskih območij.

Odlok o spremembah Odloka o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah in ga objavi v Uradnem listu.

Odlok se spreminja zaradi urejanja državne meje v skladu s končno razsodbo v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Zavod za gozdove Slovenije, ki vodi Kataster lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom, je posodobil digitalne karte lovsko upravljavskih območij in lovišč, s čimer so meje lovišč že prilagojene. Potrebna je še sprememba Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/04 in 38/14), kjer se spremeni priloga: Karta lovišč

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede ribolovnih možnosti za norveškega moliča za leto 2020

Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede ribolovnih možnosti za norveškega moliča za leto 2020 in ga podpira.

Namen predlaganih sprememb je spremeniti Uredbo Sveta (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije in sicer v delu, ki se nanaša na ribolovne možnosti za norveškega moliča za leto 2020. Predlagani ukrepi so zasnovani v skladu s cilji in pravili skupne ribiške politike ter so skladni s politiko Unije na področju trajnostnega razvoja.

Predlog ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.