Skoči do osrednje vsebine

Novela zakona o izvršbi in zavarovanju poskrbela za najranljivejše skupine

Vlada RS je na današnji seji potrdila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M). Zakon prinaša vsebinske spremembe na več pomembnih področjih, predvsem tistih, ki zadevajo najranljivejše skupine posameznikov. Pomembna sprememba, ki jo prinaša ZIZ-M, sega na področje varstva potrošnikov. Novela prav tako izloča hišne živali iz izvršbe, ureja pa še en zelo občutljiv in pomemben sklop izvršilnega postopka, in sicer področje družinske izvršbe. Na Ministrstvu za pravosodje smo veseli, da je Vlada RS, še posebej v teh časih, ki najbolj prizadenejo ravno najbolj ranljive, potrdila predlog te novele.

Na Ministrstvu za pravosodje smo pri pripravi rešitev na področju izvršilnega postopka skrbno tehtali med upnikovo pravico do hitrega in učinkovitega sodnega postopka in pravico dolžnika do dostojanstva in varnosti. Usklajevanje takšnih polov je vedno zelo zahtevno, saj vse rešitve, ki so v korist dolžnika, po drugi strani posegajo oziroma rahljajo položaj upnika v tem postopku. Pri pripravi rešitev smo upoštevali tudi odločitve Ustavnega sodišča RS na tem področju ter evropsko zakonodajo in njene razlage s strani Sodišča EU. 

Možnost preložitve odvzema doma v posebnih okoliščinah

Izvršilni postopek je primarno namenjen temu, da upnik lahko doseže prisilno uveljavitev svoje obveznosti. Hkrati je treba poskrbeti, da je izvršilni postopek pošten in se spoštuje ustavna pravica posameznika do dostojanstva in varnosti. Prav to ureja ta novela, s katero se uresničuje lanska ustavna odločba, s katero nam je bilo naloženo, da se v primeru izvršbe na stanovanjske nepremičnine, ki so dolžnikov dom, sodnikom omogoči, da v konkretnih primerih najdejo pravično ravnovesje med interesi upnika in dolžnika. Sodnik lahko zdaj odloči, da se z izvršbo nekaj časa počaka, če meni, da dolžniku v danem trenutku posebne okoliščine, kljub njegovim prizadevanjem, niso dovolile, da  najde drugi dom. Hkrati novela daje vzvode za celostno razrešitev situacije, saj omogoča vključitev podpornih socialnovarstvenih organizacij – centrov za socialno delo, da se v primeru takšnih izvršb čim prej seznanijo z dolžnikovo situacijo in poskušajo razrešiti vir problema – torej dolžniku pomagati rešiti njegovo bivanjsko stisko in hkrati zagotoviti, da tudi upnik pride do svojega poplačila oziroma nepremičnine.

Namen novele je, da še bolj zaščiti pravice otrok

Novela tudi natančneje dopolnjuje pravila, ki urejajo izvršbo z neposrednim odvzemom otroka. V okviru strokovnega usklajevanja smo pri pripravi rešitev sodelovali z Varuhom človekovih pravic in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, oblikovana pa je bila tudi multidisciplinarna strokovna skupina, ki je oblikovala tudi priporočljiv protokol ravnanja v takšnih situacijah. Rešitve so oblikovane v smeri večje fleksibilnosti izvršilnega postopka, predvsem, da se omogoči čim boljšo pripravo, katere rezultat bo hitrejši in za otroka čim manj stresen postopek.  Pri pripravi je bilo naše glavno vodilo prav korist otroka. Ko družinsko sodišče odloči, komu bo zaupana vzgoja in varstvo otrok, je treba namreč zagotoviti, da se ta odločitev čim prej izvrši. Še posebej je nujna takojšna izvršba v primerih nujnih ukrepov, torej tistih ukrepov, ki so namenjeni zaščiti otroka, ki je ogrožen. 

Praksa pa je tudi pokazala, da v določenih izjemnih primerih lahko obstojijo tudi posebej utemeljene okoliščine, zaradi katerih takojšnja izvršba ne bi bila v skladu z varstvom koristi otroka. Z novelo ZIZ-M je izrecno določena možnost odloga izvršbe v takšnih izjemnih primerih, vendar le za najkrajši čas glede na okoliščine primera in ne več kot za šest mesecev. 

Novela z izrecno odločbo ureja tudi področje varstva potrošnikov

Na področju varstva potrošnikov je v  zadnjih letih prišlo do več pomembnih odločitev Sodišča EU. Ključnega pomena je ugotovitev Sodišča EU, da morajo v primerih, ko se izvršba lahko začne že na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, ne na podlagi sodne odločbe, države članice potrošnikom zagotoviti ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nedovoljenih pogojev v pogodbah, ki jih s potrošniki sklenejo prodajalci ali ponudniki. To pomeni, da se izvršba ne sme nadaljevati v primerih, ko potrošnik uveljavlja neveljavnost notarskega zapisa. Morebitno nadaljevanje izvršbe je mogoče šele po odločitvi sodišča glede tega vprašanja.

Hišne živali bodo po novem izvzete iz izvršbe 

Ta sprememba je povezana z nedavno spremembo Stvarnopravnega zakonika in definicijo živali. Tako te po novem niso več predmet izvršbe. Na Ministrstvu za pravosodje smo namreč mnenja, da hišne živali ne morejo biti obravnavane kot stvar, ki je lahko predmet rubeža in prisilne prodaje. Upoštevati je namreč treba odnos lastnika do živali in obratno.  Že po veljavni ureditvi so nekateri predmeti prav zaradi posebnega namena in odnosa – predmeti z visoko čustveno vrednostjo – že izvzeti iz izvršbe.

Cilj je oblikovanje enotne sodne prakse in zaostrovanje disciplinske odgovornosti izvršiteljev

Glede na nedavne spremembe Zakona o sodiščih glede delovanja sodišč v izrednih razmerah se temu prilagajajo tudi določbe ZIZ, ki urejajo delovanje izvršiteljev v današnjih razmerah. Več drugih sprememb pa je usmerjenih v rešitve, ki strankam omogočajo boljšo seznanitev z njihovimi možnostmi in postopanjem sodišča v teh postopkih.  Z dopolnitvijo oziroma določitvijo disciplinskih kršitev glede dela izvršiteljev pa se tudi zaostruje disciplinska odgovornost izvršiteljev z namenom preprečitve in sankcioniranja nekaterih nedopustnih praks. Vse to s ciljem, da izvršitelj opravlja izvršilna dejanja zakonito, samostojno in učinkovito.