Skoči do osrednje vsebine

Spremembe pri čezmejnem pošiljanju odpadne plastike po 1. januarju 2021

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Po 1. januarju 2021 bo režim pošiljanja odpadne plastike, za katerega je treba upoštevati zakonodajo s področja pošiljanja odpadkov, spremenjen. Pripravljena ali posodobljena je tudi vrsta smernic in dokumentov z navodili.

Na štirinajsti konferenci pogodbenic Baselske konvencije, 10. maja 2019, so sklenili, da se v nadzorne mehanizme Baselske konvencije vključijo tudi nekateri plastični odpadki, ki jih do sedaj ni bilo. Te dodatne vrste odpadkov, ki bodo po novem pod nadzorom,  so vključene v prilogi II in VIII h Konvenciji. Iz obveznosti nadzora so po novem izključene le tiste vrste plastičnih odpadkov, ki so namenjene za recikliranje in jih je zaradi njihove sestave preprosto reciklirati. Pogoj je, da so odpadki namenjeni za recikliranje na okolju prijazen način in skoraj brez onesnaženja in drugih vrst odpadkov. Ti odpadki pa so vključeni v Prilogo IX h Konvenciji. Tako so se dejansko spremenile priloga II, priloga VIII in priloga IX k Baselski konvenciji.

Navedene spremembe bodo začele veljati 1. januarja 2021. Njihov namen pa je:

  • izboljšanje kontrole pošiljk plastičnih odpadkov preko meja,
  • spodbujanje okoljevarnega ravnanja z njimi in
  • zmanjšanje nezakonitega pošiljanja odpadkov preko meja.

Zaradi sprejetih sprememb, vezanih na nevarne plastične odpadke, se s 1. januarjem spreminja tudi Sklep Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) C(2001)107/final o prehodu odpadkov namenjenih za predelavo preko meja. Uvaja se koda (Priloga 4): AC300 – plastični odpadki, vključno z mešanicami le teh, ki izkazujejo nevarne lastnosti.

Posledično se spreminja Uredba Evropske skupnosti številka 1013/2006 o pošiljkah odpadkov, ki prav tako začne veljati s 1. januarjem 2021 in sicer se spreminjajo Priloge IC, III, IIIA, IV, V, VII in VIII.

V posamezne priloge k Uredbi Evropske skupnosti številka 1013/2006 o pošiljkah odpadkov se vključujejo nove kode: B3011, A3210, AC300, Y48 in kodi EU3011 ter EU48. Zadnji dve kodi se bosta uporabljali za pošiljanje odpadkov znotraj. Podrobnejše opise režimov pošiljanja in posameznih kod najdete na spletni strani Inšpektorata za okolje in prostor.

Predmet prepovedi pošiljanja oz. predhodne pisne prijave čezmejnega prevoza odpadne plastike in za ta namen pridobitve soglasja vseh vpletenih držav članic Baselske konvencije, bo vsa odpadna plastika, ki ne bo uvrščena v novo kodo B3011, ki opisuje:

  • plastične odpadke, če so namenjeni za recikliranje na okolju varen način ter so skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov ter
  • plastične odpadke, ki vsebujejo skoraj izključno en nehalogeniran polimer (en material, ne mešanica!) in mešanice odpadne plastike, sestavljene iz polietilena (PE), polipropilena (PP) in/ali polietilen tereftalata (PET), namenjene za ločeno recikliranje vsakega materiala posebej na okolju prijazen način in skoraj brez onesnaženja in vsebnosti drugih vrst odpadkov.

Tako bo dovoljeno pošiljati iz Evropske skupnosti v tretje države samo odpadke s kodo B3011, in še to ob upoštevanju  odgovorov posameznih držav glede postopkov pošiljanja (prepoved, pisna prijava in soglasje, brez kontrole). Odgovori so zbrani v Uredbi 1418/2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi Evropske skupnosti številka 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja.

Predvideva se, da uredba 1418/2007 do 1. januarja 2021 ne bo posodobljena. To pomeni, da je za pošiljanje odpadne plastike s kodo B3011 v tretje države (na primer v Srbijo) potrebna predhodna pisna prijava in soglasje. Tak režim pošiljanja bo veljal do posodobitve Uredbe 1418/2007.