Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) v središče postavlja pravičen prehod dveh slovenskih regij, ki sta močno zaznamovani s premogovništvom – Savinjsko – šaleške (SAŠA) regije in Zasavske regije.

Skladno z odločitvijo Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da je treba za Strategijo izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je Ministrstvo za infrastrukturo ta teden na MOP posredovalo Osnutek okoljskega poročila z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja, ki so ga pripravili strokovnjaki konzorcija pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar.

Osnutek okoljskega poročila ugotavlja, da bi bil vpliv izvedbe posameznih presojanih scenarijev Strategije na nekatere okoljske cilje pozitiven in na nekatere nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). V SAŠA regiji se je pri oceni vplivov na večino okoljskih ciljev izkazalo, da bi imel zaradi hitrejšega izstopa iz premoga najmanjši negativni vpliv ambiciozni scenarij (izstop iz premoga 2033), sledi finančno vzdržen scenarij (izstop iz premoga 2038), medtem ko bi imel največji negativni vpliv fleksibilen scenarij (izstop iz premoga 2042). Dodatne simulacije so pokazale, da bi ob obstoječih ciljih obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino toplogrednih plinov (TPG) izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2038. Upoštevajoč višji cilj zmanjšanja emisij TGP na ravni Unije (-55 %) pa bi obratovanje s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2035. V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne. V primeru neizvedbe Strategije bi se poslabševalo predvsem stanje na področju podnebnih dejavnikov. V Osnutku okoljskega poročila so predlagani tudi omilitveni ukrepi in priporočila, ki naj se jih vključi v Strategijo in upošteva pri njeni izvedbi, kar bo prispevalo h krepitvi pozitivnih vplivov in omilitvi negativnih vplivov izvedbe Strategije na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino.

Ministrstvo za okolje in prostor je dolžno v 30 dneh od prejema posredovanih dokumentov odgovoriti, da je okoljsko poročilo ustrezno ali zahtevati dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami. V primeru pozitivnega mnenja bo sledila javna obravnava Strategije in okoljskega poročila. V nasprotnem primeru bo Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem pod vodstvom EIMV, osnutek okoljskega poročila ustrezno dopolnilo skladno s prejetim pisnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor in mu ga ponovno posredovalo v preučitev sprejemljivosti.

Na Portalu Energetika, ki ga ureja Ministrstvo za infrastrukturo, so objavljeni ključni dokumenti ter vse informacije o pripravi Strategije in poteku njene celovite presoje vplivov na okolje.