Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo uporabnikom storitev Direkcije RS za vode

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah - obvestilo uporabnikom storitev Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV)

Vlada Republike Slovenije je dne 10. 12. 2020 objavila Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 v upravnih zadevah, s katerim so določeni začasni ukrepi, ki vplivajo tudi na uveljavljena procesnopravna razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih.

Z zmanjšanjem števila stikov med uradnimi osebami in strankami ter drugimi udeleženci v upravnem postopku se preprečuje možnost okužbe in širjenje nalezljive bolezni COVID-19. Poleg varovanja zdravja in življenja ljudi je z ukrepi treba zagotoviti nemoteno delovanje organov, ki odločajo v upravnih zadevah. Z odlokom so določeni naslednji začasni ukrepi pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah:

  1. Omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom), ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se bodo lahko identificirale z uradno dodeljeno identifikacijsko številko, na primer EMŠO, davčno številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.
  2. Omeji se možnost vlaganja pisnih in ustnih vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge, razen vlog, ki se po zakonu lahko vložijo le neposredno pri tem organu. V nujnih primerih fizične vložitve vloge neposredno na DRSV je potrebna predhodna najava prek telefona ali elektronske pošte na posamezni notranji organizacijski enoti DRSV. Kontaktne telefonske številke ter elektronski naslovi oziroma naslovi za klasično pošto so objavljeni na spletni strani DRSV.
  3. Z odlokom se vzpostavi pooblastilo organu, da iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj lahko izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja.
  4. Odlok omejuje pravico do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje fizično ali elektronsko kopijo dokumentov zadeve.
  5. Odlok omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. Tovrstne vročitve se bodo opravile pod pogojem, da bodo naslovniki s tem soglašali in v ta namen sporočili elektronski naslov.
  6. Odlok izjemoma dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev materialne obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom na primer z odločbo ali sklepom, če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Prav tako se dovoljuje, da organ, ki odločbe ne more izdati v zakonitem roku, zaradi razlogov in okoliščin povezanih z nalezljivo boleznijo, podaljša rok za izdajo odločbe, vendar ne več kot za dva meseca. O tem bo stranko obvestil s sklepom.

Odlok velja do preklica epidemije oziroma največ tri mesece.

Direkcija RS za vode v zvezi s 1. točko dodatno pojasnjuje, da udeleženci postopkov za namen identifikacije navedejo davčno številko.

V  zvezi z izvajanjem 5. točke pa DRSV dodatno pojasnjuje:
v kolikor soglašate, da vam DRSV v upravnem postopku, v katerem ste udeleženi, odločbe, sklepe in druge dokumente vroči v vaš elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, prosimo, da to na DRSV sporočite in pri tem navedete tudi naslov vašega elektronskega predala, kamor naj se vam upravni akti in dokumenti vročijo. V tem primeru vas prosimo tudi, da po prejemu upravnega akta ali drugega dokumenta v vaš elektronski predal po elektronski pošti DRSV potrdite njegov prejem.