Skoči do osrednje vsebine

Spremembe in dopolnitve Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb

Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb je bila dopolnjena zaradi razširitve možnosti določitve upravljavcev, ki so druge pravne osebe, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena s posebnim zakonom, in zaradi potreb po vpisu več dokončnih upravljavcev na posamezni parceli v zemljiški kataster oziroma delu stavb v kataster stavb.

Upravljavec nepremičnin državnega premoženja postane tisti, ki je kot upravljavec določen z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi ali sklepom vlade. Ta del je bil dopolnjen tako, da se omogoči, da se kot upravljavci nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija, poleg državnih organov in oseb javnega prava, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, ali s sklepom vlade, v zemljiški kataster in kataster stavb vpišejo tudi druge pravne osebe, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena s posebnim zakonom. Druge pravne osebe so lahko pravne osebe iz Zakona o gospodarskih družbah. Tak primer je na primer družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ustanovljena za gospodarjenje z državnimi gozdovi na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Prvi odstavek 16. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) določa, da če isto nepremičnino uporablja več uporabnikov, je upravljavec te nepremičnine tisti uporabnik, ki zaseda njen največji del, če se uporabniki s pisnim sporazumom ne dogovorijo drugače. Deveti člen uredbe, ki ureja vpis »dokončnega upravljavca« je dopolnjen in s tem je omogočen vpis več upravljavcev v zemljiški kataster in kataster stavb, če je s posebnim zakonom na konkretni parceli ali delu stavbe pravica upravljanja podeljena več upravljavcem – na primer vpis dveh upravljavcev na eno parcelo po Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Upravljavca iste parcele bosta tako Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o..

Spremembe in dopolnitve uredbe pričnejo veljati dne 5. 12. 2020.