Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela predlog Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku.

Tematska infoslika

Tematska infoslika | Avtor: MKGP

S predlaganim zakonom se javnim izobraževalnim in javnim raziskovalnim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in izvajajo javno veljavne programe srednješolskega, višješolskega, visokošolskega izobraževanja s področja kmetijstva in gozdarstva oziroma raziskovalno ter razvojno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva, omogoči pravica do upravljanja s kmetijskimi oziroma gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za njihovo izvajanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih in razvojnih dejavnosti.

Javni zavodi bodo v upravljanje dobili največ toliko kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč (kvota), kot jih bo s predpisom določil minister, pristojen za izobraževanje in znanost, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo, na predlog komisije za določitev kvot glede na kriterije, določene z zakonom.

Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo javni zavodi upravljavci zemljišč v lasti Republike Slovenije, ki jih imajo na dan uveljavitve zakona v uporabi na podlagi sklenjene:

  • pogodbe o zakupu (pogodba s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov),
  • pogodbe o dopustitvi izvajanja javnega izobraževalnega programa s področja gozdarstva (pogodba z družbo Slovenski državni gozdovi - SiDG d. o. o.),
  • koncesijske pogodbe za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije za izobraževalne namene (koncedent RS, zanjo družba SiDG d. o. o.).

Če javni zavod z zemljišči, ki jih ima na dan uveljavitve zakona v uporabi na podlagi sklenjene zgoraj navedene pogodbe in zemljišči, ki so po dejanski rabi kmetijska oziroma gozdna in jih ima v lasti, ne bo dosegal kvote zemljišč, bo zemljišča do kvote pridobil iz zemljišč v lasti Republike Slovenije. Javni zavod bo lahko pridobil le tista kmetijska zemljišča, na katerih ni vzpostavljenega zakupnega razmerja.

Javni zavod lahko pridobiva zemljišča na območju:

  • do vključno 15 km zračne razdalje od sedeža javnega zavoda oziroma enote tega javnega zavoda in
  • od več kot 15 do 30 km zračne razdalje od sedeža javnega zavoda oziroma enote tega javnega zavoda, če je skupna površina dodatnih zemljišč najmanj 10 ha.

Zemljišča, ki jih v skladu s tem zakonom javni zavod dobi v upravljanje, se vrnejo nazaj v upravljanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov - SKZG, družbi SiDG oziroma Direkciji za vode v naslednjih primerih:

  • če so zemljišča predmet prenosa po 14., 16., 16.a, 16.b in 17. členu Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov oziroma po 24. in 36. členu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije,
  • če so zemljišča po namenski rabi stavbna in so predmet odsvojitve ali ustanovitve stavbne pravice,
  • če so zemljišča po namenski rabi vodna,
  • če so zemljišča predmet prostorske ureditve državnega pomena v sprejetem državnem prostorskem načrtu.

Za zemljišča, ki so bila v skladu s prejšnjim odstavkom prenesena nazaj v upravljanje SKZG družbi SiDG, oziroma Direkciji za vode, se javnemu zavodu zagotovijo druga zemljišča do kvote.