Skoči do osrednje vsebine

Biocidni proizvodi in predložitev informacij o nevarnih zmeseh v skladu s 45. členom CLP uredbe

Biocidni proizvod, ki bo pridobil dovoljenje in bo vpisan v ISK oziroma register biocidnih proizvodov prihodnje leto, tj. po 1. 1. 2021, mora že imeti UFI številko na etiketi (če je biocidni proizvod razvrščen kot zdravju nevaren in/ali razvrščen za fizikalne nevarnosti – izjema so plini pod tlakom in eksploziva od tč. 1.1 do 1.6 ter če imajo samo EUH stavke, nimajo pa H stavkov).

Biocidni proizvodi in predložitev informacij

Že priglašeni, avtorizirani, medsebojno priznani … biocidni proizvodi, ki so (bodo) vpisani v ISK oziroma register biocidnih proizvodov do konca tega leta, tj. do 31. 12. 2020, morajo imeti UFI številko na etiketi najkasneje do 1. 1. 2025 – velja prehodno obdobje.

Ne glede na zgornji odstavek je UFI številko treba dati na etiketo tudi za biocidne proizvode, kjer bo imetnik dovoljenja podal vlogo za spremembo dovoljenja/priglasitve po 1. 1. 2021 – samo za spremembe opisane v oddelku 4.1 del B priloge VIII CLP uredbe (razvrščene kot zdravju nevarne in/ali razvrščene za fizikalne nevarnosti – izjema so plini pod tlakom in eksploziva od tč. 1.1 do 1.6 ter če imajo samo EUH stavke, nimajo pa H stavkov).

UFI številka se generira ločeno in mora biti podprta s predložitvijo informacij, ki jo morajo zavezanci (formulatorji, uvozniki …) opraviti preko ECHA PCN Portala. Priporočamo, da imajo imetniki dovoljenja pri sebi potrdilo o izvedeni predložitvi.

Primer:

Razkužilo za roke, ki ima piktogram s simbolom plamena in je torej vnetljiv, mora že imeti UFI številko, če bo v register biocidnih proizvodov vpisan po 1. 1. 2021.