Skoči do osrednje vsebine

Ureditev Kamniške Bistrice Kamnik–Radomlje in rekonstrukcija potoka izpod Barbare in kohezijska sredstva za oskrbo s pitno vodo

Vlada je na 41. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor, med drugim tudi ureditev Kamniške Bistrice - Radomlje, rekonstrukcijo potoka izpod Barbare in kohezijska sredstva za sofinanciranje oskrbe s pitno vodo.

Ureditev Kamniške Bistrice Kamnik–Radomlje - 1. etapa in rekonstrukcija potoka izpod Barbare

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila ureditev Kamniške Bistrice Kamnik–Radomlje – 1. etapa in rekonstrukcijo potoka izpod Barbare.

Ureditev Kamniške Bistrice Kamnik–Radomlje - 1. etapa

Poplavne razmere skrajno južnega dela občine Kamnik z naselji Šmarca in Volčji Potok ter severnega dela občine Domžale z naselji Nožice, Homec in Radomlje, so slabe. Iz izdelane projektne dokumentacije je razvidno, da je varnost ljudi in premoženja ogrožena že pri manjših poplavah. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti je treba izvesti ukrepe iz projekta Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj. Projekt se bo izvajal kot celovit projekt v dveh etapah. Prva etapa bo izvedena v občini Kamnik, druga pa tudi v občini Domžale. V okviru 1. etape projekta so predvideni naslednji ukrepi: izgradnja visokovodnega nasipa, sanacija korita Kamniške Bistrice, ohranjanje pretočnosti poplavnih površin, zagotovitev pretočnosti mostne odprtine. Ocenjena vrednost projekta za 1. etapo je 1.673.771,61 evra z DDV. Od tega je predvideno sofinanciranje projekta s strani Občine Kamnik v višini 494.444,41 evra in s strani Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) iz sredstev Sklada za vode v višini 1.179.327,20 evra.

Rekonstrukcija potoka izpod Barbare

Potok izpod Barbare ob vsakem večjem deževju poplavlja območje Šmarja pri Jelšah, zaradi česar ima namen investitor izvesti rekonstrukcijo kanaliziranega dela vodotoka. Potok izpod Barbare je bil v preteklosti delno kanaliziran v skupni dolžini približno 225 metrov. Kanalizirani del vodotoka sestoji iz več odsekov, ki so izvedeni z različnimi tipi in dimenzijami profilov. Ob pregledu kanaliziranega odseka vodotoka se je ugotovilo, da je kanal na več odsekih zasut z rinjenimi naplavinami, ponekod tudi do višine približno 80 centimetrov, s čimer je močno zmanjšana pretočnost kanala. Pretočnost kanala prav tako otežuje iztok v Šmarski potok, ker je ta izveden pod niveleto vodotoka. V sklopu projekta je predvideno tudi kanaliziranje potoka s cevmi premera 1200 milimetrov ter na dveh odsekih ureditev potoka z odprtim trapeznim profilom. Ocenjena investicijska vrednost je 977.137,67 evra z DDV.

Kohezijska sredstva za sofinanciranje oskrbe s pitno vodo bodo na razpolago tudi v programskem obdobju 2021-2027

Vlada je sprejela Mnenje glede sklepa Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor v zvezi s preveritvijo razpoložljivosti evropskih sredstev za zagotovitev pitne vode v občini Kanal ob Soči. Vlada odgovarja, da bodo kohezijska sredstva za sofinanciranje oskrbe s pitno vodo na razpolago tudi v programskem obdobju 2021–2027. Če se bo Občina Kanal ob Soči odločila za pripravo vloge za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev, bo morala pripraviti ustrezno tehnično dokumentacijo, vključno s študijo variant v predinvesticijski zasnovi, v kateri bo treba opredeliti ustrezne vodne vire ter predlagati Ministrstvu za okolje in prostor njihovo zavarovanje v skladu s 74. členom Zakona o vodah.

Aneks h koncesijski pogodbi za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah Moste, Mavčiče in Medvode na delu reke Save

Vlada je sklenila aneks št. 2 h koncesijski pogodbi št. 355-02-13/2002, 20. 11. 2003 za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah (HE) Moste, (HE) Mavčiče in (HE) Medvode s koncesionarjem družbo Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode. Vlada je na seji 14. 10. 2020 izdala Uredbo o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah (HE) Moste, (HE) Mavčiče in (HE) Medvode, s katero je bil bruto potencial v HE Mavčiče s 96,5 gigavatne ure (GWh) zmanjšan za 585 megavatnih ur (MWh). Zaradi spremenjene uredbe je treba s koncesionarjem skleniti nov aneks h koncesijski pogodbi.

Aneks za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice

Vlada je sklenila s koncesionarjem družbo Terme Krka, d. o. o., Novo mesto, aneks št. 2 h koncesijski pogodbi z dne 27. 1. 2016 glede rabe termalne vode iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice. Vlada je 22. 10. 2020 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10, s katero so bile spremenjene količine ter usklajene koordinate vrtin z dejanskim stanjem. Zaradi sprememb uredbe je treba s koncesionarjem skleniti aneks h koncesijski pogodbi. V aneksu je natančneje določena tudi razmejitev termalne vode med posameznimi vrtinami in ogrevanjem ter kopališko vodo.

Odgovor Slovenije na uradni opomin glede prenosa direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije 7. 10. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/850) Evropskega parlamenta in Sveta 30. 5. 2018 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih v pravni red Republike Slovenije (kršitev številka 2020/0480). Vlada odgovarja, da bo Slovenija Direktivo 2018/850/EU v nacionalni pravni red prenesla z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. Predlog uredbe je v enomesečni javni obravnavi od 26. 10. 2020, nato sledi pregled pripomb in po potrebi smiselni popravki uredbe, medresorsko usklajevanje in obravnava na Vladi RS. Načrtujemo, da bo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov izdana v začetku leta 2021. Takoj po objavi navedene uredbe v Uradnem listu RS bo ta predpis notificiran Evropski komisiji, z vnosom besedila predpisa in vseh relevantnih podatkov tega predpisa v notifikacijsko bazo Evropske komisije.