Skoči do osrednje vsebine

Na seji Sveta za živinorejo med drugim o Strategiji "od vil do vilic", strateškem načrtu in pomenu označevanja porekla blaga

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v obliki videokonference včeraj potekala druga seja Sveta za živinorejo, ki se je je udeležil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

Minister Podgoršek na 2. seji Sveta za živinorejo

Minister Podgoršek na 2. seji Sveta za živinorejo | Avtor MKGP

Minister dr. Podgoršek je člane Sveta uvodoma seznanil z aktualnimi aktivnostmi ministrstva in med drugim izpostavil pripravo Zakona o afriški prašičji kugi, spremembe Zakona o kmetijstvu in Zakona o kmetijskih zemljiščih. Trenutno opažamo največje težave v sektorju prašičereje in govedoreje, kjer intenzivno delamo na državnih pomočeh. Izpostavil je še delo na sektorskih promocijah Izbrana kakovost Slovenija in ozaveščanje potrošnikov za kupovanje domačih pridelkov in živil. V povezavi s tem poteka priprava Pravilnika o masnih bilancah kot podpora verodostojnemu označevanju porekla kmetijskih pridelkov in živil. 

Člani Sveta so obravnavali kriterije za uvrstitev rejskih programov v skupni temeljni rejski program po podlagah, ki jih je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije. Obravnavali so osnutek Pravilnika o biovarnosti, ki ga pripravlja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Seznanili so se tudi s Poročilom o delu na strateškem načrtovanju za obdobje 2021 – 2027. Trenutno poteka štirinajstdnevna javna razprava o analizi stanja, analizi SWOT in potrebah na tem dokumentu. Predstavljena jim je bila Strategija "od vil do vilic" za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem ter Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Razprava je potekala tudi o Načrtu za okrevanje in odpornost po krizi covid-19 (projekti v sklopu »NextGen«). V razpravi so se člani sveta osredotočali na nadgradnjo baz podatkov, predvsem v smislu povezave in digitalizacije v živinoreji. Podali so tudi pobudo za vzpostavitev živinorejskega centra Slovenije.

Svet za živinorejo je posvetovalno telo ministra, sestavlja ga dvajset članov, ki so jih predlagale različne ustanove in rejske organizacije: prof. dr. Janko Mrkun (Veterinarska fakulteta), izr. prof. dr. Marija Klopčič, doc. dr. Špela Malovrh ter viš. pred. mag. Ajda Kermauner-Kavčič (vse - Biotehniška fakulteta), doc. dr. Marjan Janžekovič (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), dr. Jože Verbič in Peter Podgoršek (oba Kmetijski inštitut Slovenije), Miran Ačko (Veterinarska zbornica), Danilo Potokar (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS), mag. Andrej Kastelic (KGZS Kmetijsko gozdarski zavod – KGZ - Novo Mesto), mag. Sašo Sever (KGZS KGZ Murska Sobota), doc. dr. Dušan Terčič (Biotehniška fakulteta, Rejsko društvo – RD - perutninarstvo), Anton Kukenberger (RD govedoreja), Primož Kokovica (RD konjereja), Alojz Varga (RD prašičereja), Roman Savšek (RD drobnica), dr. Peter Kozmus (RD čebelarstvo), mag. Miha Štular (KGZS KGZ Kranj-ribogojstvo), Klemen Brglez in Jana Tavčar (oba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).