Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za obrambo bo sofinanciralo izgradnjo novega Gasilsko reševalnega centra Postojna v višini 252.000 evrov

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Občine Postojna Igor Marentič sta podpisala Dogovor o sodelovanju na področju uporabe javne infrastrukture na območju Občine Postojna v letih 2019 in 2020.

V uvodu Dogovora je ugotovitev, da je bilo osrednje vadišče Slovenske vojske (OSVAD SV), vadišče Poček vse od osamosvojitve dalje v upravljanju Ministrstva za obrambo (MO) v uporabi, ter da so se na njem v letih 2019 in 2020 neprekinjeno izvajale stalne vojaške aktivnosti, zaradi česar se zaradi upoštevanja interesov lokalne skupnosti na tem območju dogovor tudi sklepa. Na območju Občine Postojna so poleg upravnih objektov MO v mestu Postojna in vadišča Poček nahajajo še naslednje nepremičnine v lasti Republike Slovenije in upravljanju MO, ki se uporabljajo za potrebe Slovenske vojske: vojaško skladišče Mačkovec, objekti in položaji Poljane ter vadišče Čukovica, vojašnica barona Andreja Čehovina v Postojni in objekt Pečna reber.

V Dogovoru se je Ministrstvo za obrambo zavezalo, da bo za izvedbo programov sofinanciranja lokalne javne infrastrukture v letih 2019 in 2020 izvedlo neizvedeni del sofinanciranja izgradnje novega Gasilsko reševalnega centra Postojna na podlagi že potrjenega Programa sofinanciranja MO investicij v lokalno javno infrastrukturo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske, v Občinah Postojna, Ilirska Bistrica in Krško, in sicer najpozneje do 31. decembra 2020 v višini 252.000,00 evrov.

Občina Postojna se je v dogovoru zavezala, da bo zagotavljala stalni nemoten dostop, brez kakršnihkoli omejitev dostopov, po vseh cestah in utrjenih poteh, ki potekajo do, ob ali prek Osrednjega vadišča Slovenske vojske, vadišča Poček za potrebe izvajanja obrambnih dejavnosti.    

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je ob podpisu dogovora z Občino Postojna poudaril, da je v letošnjem letu vložil veliko naporov v to, da so bili sklenjeni dogovori z vsemi lokalnimi skupnostmi, v katerih je prisotna Slovenska vojska, ter izpostavil moč dialoga. Izrazil je veselje, da se je Ministrstvu za obrambo uspelo dogovoriti tudi z Občino Postojna. Osrednje vadišče Slovenske vojske, vadišče Poček bo še naprej ostalo ključno vadišče za Slovensko vojsko, hkrati pa bo MO negativne vplive prisotnosti SV kompenziralo Občini Postojna. Prek skupnega sodelovanja se bodo usklajevali tudi morebitni potrebni omilitveni ukrepi, ki bodo negativne vplive še minimalizirali. Minister Tonin je tudi poudaril pomen vzdrževanja dialoga in vključenost predstavnikov lokalne skupnosti v delovnih skupinah, ki bodo lahko konstantno nadzirale dogajanje na vadišču Poček ter skrb za naravo in infrastrukturo.  

Ministrstvo za obrambo si prizadeva pri uporabi in razvoju infrastrukture v največji možni meri, v okviru predpisov in standardov, upoštevati interese lokalne skupnosti. Na letni ravni se bo z njimi dogovarjalo o možnostih skupnih investicij, in o kompenzaciji negativnih vplivov, ki jih prinaša umeščenost vojaškega kompleksa v občini.